Tietosuojalainsäädännön uudistuksen valmistelu etenee EU:ssa

04.02.2013

Euroopan komissio julkisti tammikuussa 2012 ehdotuksen tietosuoja-asetukseksi, jolla on tarkoitus uudistaa EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen suojasta. Laajasta ehdotuksesta neuvotellaan aktiivisesti Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.

Parlamentissa ehdotuksesta vastaava valiokunta, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE), äänestää ehdotuksesta mahdollisesti jo keväällä. Myös neuvoston puheenjohtajamaan Irlannin tavoite on viedä neuvotteluja vauhdikkaasti eteenpäin.

Asetus uudistaisi EU:n tietosuojalainsäädännön kokonaan

Komission ehdottamassa muodossa asetus muuttaisi tietosuojalainsäädäntöä monin tavoin. Käytännössä ehdotuksessa on kyse EU:n henkilötietojen suojaa koskevan yleislainsäädännön uudistamisesta kokonaan.

Yhtenä komission keskeisenä lähtökohtana on ollut henkilötietojen suojan parantaminen. Se näkyy muun muassa siinä, että henkilötietojen käsittelyä rajoitettaisiin nykyisestä ja käsittelyyn liittyviä velvollisuuksia lisättäisiin. Myös seuraamusjärjestelmä muuttuisi ankarammaksi: komissio haluaisi esimerkiksi antaa tietosuojaviranomaisille oikeuden määrätä sakkoja.

Jos asetus hyväksyttäisiin ehdotetussa muodossa, henkilötietojen suojasta säädettäisiin paljon nykyistä yksityiskohtaisemmin ja kansallisten lakien sijaan eri tahot soveltaisivat toiminnassaan suoraan EU-asetusta.

Parlamentti haluaa edetä neuvotteluissa ripeästi

Euroopan parlamentin vastuuvaliokunnan raportoija julkaisi ehdotuksesta mietintöluonnoksen tammikuun alussa. Hänen tavoitteenaan on, että ehdotuksesta äänestettäisiin valiokunnassa jo huhtikuussa.

Myös neuvoston puheenjohtajamaan Irlannin tavoite on, että kesäkuun loppuun mennessä jäsenmaat sopisivat komission ehdotuksen keskeisistä näkökulmista.

EK korostaa, että komission esittämät muutokset vaikuttaisivat toteutuessaan laajasti sekä koko elinkeinoelämään että yhteiskuntaan ylipäänsä. Ehdotuksen huolellinen arviointi on siksi välttämätöntä eikä neuvotteluissa pidä tehdä hätiköityjä ratkaisuja.

Elinkeinoelämä: parempi tasapaino henkilötietojen suojan ja hyödyntämisen välille

EK katsoo, että komission ehdotus on monin osin ongelmallinen. Vaarana on esimerkiksi, että henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen nykyisestä vaikeuttaisi uusien digitaalisten palvelujen kehittämistä ja sääntelyn yksityiskohtaistuminen estäisi järkevän ja tehokkaan tietojen hyödyntämisen yhteiskunnassa.

Ehdotuksen sisältöä on siksi parannettava merkittävästi neuvottelujen aikana.

Euroopan parlamentin vastuuvaliokunnan raportoijan mietintöluonnos ei sisällä ratkaisuja komission ehdotuksen ongelmiin. Työtä on siten vielä paljon edessä sekä parlamentissa että neuvostossa, jotta neuvotteluissa saavutettaisiin laadukasta ja selkeätä lainsäädäntöä sekä hyvä tasapaino henkilötietojen suojan ja tietojen käsittelemisestä yhteiskunnassa saatavien hyötyjen välillä.

Lainsäädäntöön tulevat muutokset ovat tiedossa vasta, kun neuvosto ja Euroopan parlamentti saavuttavat ehdotuksesta yhteisen näkemyksen.

Lue lisää:

Lisätietoja:

Asiantuntija Niina Harjunheimo, puh. 09 4202 2703
Asiantuntija Eeva Kolehmainen, EK Bryssel, puh. +32 474 048 831