Työnantajien yliopistopalautetta kehitettävä

24.02.2014

EK:n yhdessä yliopistojen kanssa laatima tuore raportti kuvaa konkreettisen mallin, millä tavalla työnantajien palautetta koulutuksen työelämävastaavuudesta voitaisiin hyödyntää yliopistokoulutuksessa. Tällä ns. työelämärelevanssilla tarkoitetaan yliopistojen kykyä vastata rekrytoinnin edellyttämiin osaamistarpeisiin sekä kykyä luoda uudenlaista työelämää, yrittäjyyttä ja innovaatioita.

Työnantajapalautetta kehitettiin ja testattiin EK:n koordinoimassa ns. TYÖPALA -hankkeessa. Se selvitti, millainen ja millä tavalla toteutettava työnantajapalaute voisi toimia yliopistojen opetuksen laadullisen kehittämisen välineenä. Projektissa tuli kartoittaa käytäntöjä Suomessa ja kansainvälisesti. Valmiita malleja ei löytynyt. Hankkeen työpajoissa kehitettiin oma malli testattavaksi viidessä yliopistossa. Testin toimivuudesta ja työnantajapalautteen jatkokehittämisestä on juuri valmistunut raportti.

– Seuraavaksi tämä malli pitää ottaa jatkokehitykseen ja valmistuessaan yliopistojen ja sovellettuna myös ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin mukaan, sanoo EK:n asiantuntija Marita Aho.

Testissä työnantajia lähestyttiin yliopistoista äskettäin valmistuneiden alumnien välityksellä. Alumneja ei saatu kuitenkaan vakuutettua kyselyn välittämisestä lähimmälle esimiehelle. Vastauksia saatiin yli 5000 alumnin välityksellä vain 136. Esimiehiä suoraan lähestyttäessä vastausprosentti nousi miltei 50 %:iin. Tästä syystä TYÖPALA -hanke suosittaakin, että työnantajia lähestytään jatkossa suoraan ilman välillistä kytkentää alumneihin.

Esimiehet pitivät kyselyä jotakuinkin toimivana ja mielekkäänä. Yliopistojen tuottama työmarkkinarelevanssi arvioitiin keskinkertaisen ja hyvän välimaastoon. Esimiehet pitivät kuitenkin vaikeana erottaa yliopiston tuottamaa osaamista alaisensa muilla tavoin kartuttamista tiedoista ja taidoista.

Testi kartoitti myös työelämän osaamistarpeita ja muutostrendejä. Akateemisesti koulutetuilta edellytetään sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn että hyviä yhteistyötaitoja. Yhteistyötaitoihin ei tuoteta aivan yhtä hyviä valmiuksia kuin mitä odotettaisiin.

– Tulevaisuuden työ on entistä nopeatahtisempaa ja muuttuvaa, ja verkostoituminen työyhteisön ulkopuolisten tahojen kanssa lisääntyy. Nämä muutostekijät yhdessä teknologian kehittymisen, tiedon jakamisen uusien muotojen ja hyvän työkyvyn ylläpidon kanssa aiheuttavat suurimmat henkilöstön lisäkoulutustarpeet., toteaa Aho

Yliopistojen rahoitusmalli uudistuu taas vuoden 2015 alusta. Asiaa valmistellut työryhmä ehdottaa opiskelijapalautetta uudeksi rahoituskriteeriksi. Sen painoarvo olisi 3 %. EK:n mielestä pitää jo nyt valmistautua siihen, että työnantajapalaute otetaan kriteereihin mukaan. Samaa mittaria voitaisiin käyttää ammattikorkeakoulujen rahoituksessa. TYÖPALA tuotti valmiin mallin, jota pitää jatkotyöstää pitkäjänteisesti ja riittävillä resursseilla viimeistään syksyllä 2014.

Työpala osaksi yliopisto-opetuksen vuoropuhelua työelämän kanssa (pdf)

Lue myös EK:n lausunto Työryhmän ehdotus laatunäkökulman vahvistamisesta yliopistojen rahoitusmallissa (5.3.2014)