Työtaistelujen määrä kasvoi vuonna 2017

EK:n jäsenyrityksissä toimeenpantiin vuonna 2017 yhteensä 111 työtaistelua, kun edellisenä vuonna niitä oli 71. Työtaisteluihin osallistui runsaat 17 000 työntekijää ja niissä menetettiin yli 23 000 työpäivää.

Työtaisteluista 82 oli lakkoja ja 16 lakon uhkia. Toteutuneista lakoista 85 % oli laittomia. Työtaisteluun osallistuneiden henkilöiden määrä sekä työtaisteluissa menetettyjen työpäivien määrä oli vuonna 2017 kolminkertainen vuoteen 2016 verrattuna. Työtaistelujen määrä oli edellistä vuotta selvästi suurempi, mutta vastaa 2000-luvun keskimääräistä tasoa

Vuoden 2017 työtaistelutoimenpiteistä 46 % prosenttia toimeenpantiin teollisuudessa, 28 prosenttia kuljetuksen ja liikenteen alalla ja 24 prosenttia muilla palvelualoilla.

Yleisimmät syyt työtaisteluihin olivat työnjohdollinen menettely, työn järjestelyt tai henkilöstöpolitiikkaan liittyvä syy (23 %), työehtosopimusneuvottelut (23 %), työvoiman vähennys tai sen uhka (14 %) sekä muut yrityksen sisäiset syyt (14 %). Muita syitä olivat palkkaerimielisyydet, työehtosopimuksen soveltamisriidat ja tukitoimenpiteet.

Laittomia työtaistelutoimenpiteitä oli lukumäärällisesti lähes saman verran kuin vuonna 2016. Vuonna 2017 kaikista työtaistelutoimenpiteistä 68 % oli laittomia. Laittomiin työtaisteluihin liittyvät ongelmat pysyivät näin ollen ennallaan. Laittomien työtaistelujen osuus työtaistelujen kokonaismäärästä oli vuonna 2017 noin neljänneksen alhaisempi kuin vuonna 2016 johtuen siitä, että vuonna 2017 oli enemmän laillisia työtaisteluita neuvottelukierroksen vuoksi.

Vaikka vuoden 2017 työehtosopimusneuvottelukierros nosti työtaisteluiden kokonaismäärää edellisvuoteen verrattuna, pystyttiin neuvottelukierroksen osalta välttämään laajamittaiset työtaistelutoimenpiteet vuonna 2017. Neuvottelukierros painottui vuoden 2018 alkupuolelle ja on joidenkin alojen osalta edelleen kesken. Tästä syystä vuoden 2017 tilastotiedot eivät täysin kuvaa vielä meneillään olevan neuvottelukierroksen kokonaistilannetta.

Tiedot perustuvat EK:n työtaistelutilastoon. EK ja sen edeltäjät ovat keränneet tietoja työtaisteluista 1970-luvun alusta lähtien. EK:n tilasto toimii myös osana virallista tilastoa yksityisen sektorin osalta.