Yritykset: Hitaat lupakäytännöt jumittavat teollisia symbiooseja

16.05.2014

Yhä useammat suomalaisyritykset toimivat teollisissa symbiooseissa eli vaihtavat keskenään tuotannosta yli jääviä materiaaleja ja jätteitä. Tällaisella yhteispelillä on mahdollista tehostaa liiketoimintaa ja kohentaa kilpailukykyä. Viranomaisten hitaus lupien myöntämisessä jarruttaa kuitenkin symbioosien syntymistä ja koko alan kehittymistä.

Yritysten mielestä viranomaislupiin liittyvät prosessit eivät tue uusien teollisten symbioosien syntyä. Tätä mieltä on 60 prosenttia Sitran tekemään selvitykseen vastanneista yli sadasta yrityksestä.

Yli puolet yrityksistä pitää lupakäytäntöjä liian hitaina ja byrokratiaa raskaana. Suhteellisesti eniten lupaprosessien takkuaminen haittaa jätehuollon ja biotalouden yrityksiä. Ongelma nousi esille kaikissa jätehuoltoalalta saaduissa vastauksissa.

Eri puolilla maata eri todellisuus

Toinen yritysten nimeämä haaste on kansallisen ohjauksen puute. Teollisista symbiooseista tehdään eri puolilla Suomea erilaisia lupapäätöksiä, mikä vaikeuttaa ennakointia. Noin puolet yrityksistä kokee myös, että viranomaiset asennoituvat uusiin prosesseihin ja teknologioihin liian varovasti. Puutteita on myös tiedonkulussa viranomaisten välillä.

Kyselyssä noin joka kolmas vastaaja nimeää pahimmaksi pullonkaulaksi jätelain ja sen määritelmät jätteelle. Esimerkiksi erilaiset jätteiden ja tähdeaineiden luokitukset vaikeuttavat materiaalien hyödyntämistä ja symbioosituotteiden valmistusta.

– Talous- ja ympäristönäkökulmat on täysin mahdollista yhdistää tässä asiassa siten, että kaikki hyötyvät. Lupaprosessit tullaan käymään kriittisesti läpi. Niiden tehtävänä on edistää – ei estää – uusien symbioosien syntyä, toteaa ympäristöministeri Ville Niinistö.

Ympäristöministeriö on jo käynnistänyt Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kanssa hankkeen, jossa yhdistetään ympäristönsuojelun korkeaa laatua ja tehokkaita lupakäytäntöjä.

– Teollisten symbioosien potentiaali pitää saada täyteen käyttöön mahdollisimman pian. Esteet on poistettava ja teollisuuspolitiikka sekä julkinen sektori valjastettava yritysten avuksi, painottaa Sitran johtava asiantuntija Jyri Arponen.

Toisen jäte on toisen raaka-aine

Teollisella symbioosilla tarkoitetaan useamman yrityksen muodostamaa kokonaisuutta, jossa toisiaan täydentävät yritykset tuottavat keskenään lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti raaka-aineita, teknologiaa, palveluja ja energiaa.

Toisen jäte tai tuotannon sivuvirta voi olla toisen yrityksen raaka-ainetta ja päinvastoin, jolloin aikaisemmin arvottomina tai kustannuksina nähdyt materiaalivirrat tuottavatkin uutta arvoa. Parhaimmassa tapauksessa symbiooseissa syntyy kaupallisesti menestyviä korkean jalostusasteen tuotteita sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille.

Sitrassa on laadittu selvitykseen osallistuneiden yritysten luvalla Suomen kartta, josta pääsee katsomaan symbioosien levinneisyyttä ja yrityksille koituvia hyötyjä. Tutustu karttaan osoitteessa www.teollisetsymbioosit.fi
Kuva: Sitra