Alkoholilain kokonaisuudistus EK-2012-372

09.11.2012

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitolta EK:lta lausuntoa alkoholilain keskeisistä muutostarpeista. Sosiaali- ja terveysministeriön antaman toimeksiannon perusteella Valvira osallistuu alkoholilain kokonaisuudistuksen valmisteluun ja kokoaa alkoholilainsäädännön valvonnasta ja täytäntöönpanosta tulleet muutostarpeet.

Alkoholilain muutostarpeet

EK toteaa, että alkoholilaki on keskeinen osa alkoholipolitiikan keinovalikoimaa. Lailla sekä lain nojalla annetulla alemman asteisella sääntelyllä on suuri vaikutus kansalaisiin ja koko yhteiskuntaan. Alkoholilaki on merkittävässä määrin myös elinkeinopolitiikan väline. Alkoholilainsäädäntö kokonaisuudessaan vaikuttaa suuresti kotimaisten alkoholielinkeinojen toimintaedellytyksiin. Lailla on merkittäviä vaikutuksia myös esimerkiksi vähittäiskaupan ja viestintäalan yritysten toimintaan.

EK pitää perusteltuna, että vuosien saatossa moneen kertaan korjattu alkoholilaki sekä lain nojalla annettu, sirpaleiseksi muodostunut alemman asteinen sääntely saatetaan ajanmukaiseen muotoon. Kokonaisuudistuksen yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota sääntelyn systematiikkaan sekä varmistettava, että alkoholilainsäädäntö täyttää nykyisen perustuslain vaatimukset.

Sisällöllisesti elinkeinoelämän näkökulmasta olennaisinta on, että muiden tavoitteiden lisäksi alkoholilain kokonaisuudistuksessa turvataan kotimaisten alkoholielinkeinojen hyvät toimintaedellytykset. Jos Suomessa toimivien yritysten toimintaa rajoitettaisiin tai kokonaisuudistuksen yhteydessä laadittaisiin alkoholin hintaa nostavia säännöksiä, on todennäköistä, että alkoholin hankinta siirtyisi yhä enenevässä määrin pois Suomesta. Tällä olisi vaikutuksia paitsi kotimaisten alkoholielinkeinojen liiketoimintamahdollisuuksiin myös työllisyyteen ja valtion verotuloihin.

Panimoteollisuuden näkökulmasta kokonaisuudistuksen yhteydessä on tärkeätä huomioida valistustyön merkitys ja lainsäädännön tehokkaan valvonnan tärkeys. Lisäksi osana alkoholilain kokonaisuudistusta on tarkoituksenmukaista muun muassa arvioida uudelleen alkoholijuomien tarjousmyyntiä koskevia säännöksiä. Anniskelualalle keskeistä on, että alkoholilain kokonaisuudistuksessa turvataan vastuullisen anniskelun toimintaedellytykset sekä varmistetaan valvonnan kohdistuminen riskinarvioinnin perusteella, lisätään lupahallinnon joustavuutta ja puretaan hallinnollista taakkaa. Päivittäistavarakaupalle olennaista on, että alkoholijuomien vähittäismyyntiä ei rajoiteta nykyisestä. Kilpailu- ja elinkeinopoliittisista syistä olisi lisäksi arvioitava kaikkien alle 5,5 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien alkoholijuomien myynnin salliminen päivittäistavarakaupassa.

Sosiaali- ja terveysministeriön Valviralle antamassa toimeksiannossa alkoholijuomien mainontaa koskevan sääntelyn arviointi rajataan tarkastelun ulkopuolelle. EK katsoo, että on harkittava alkoholijuomien mainontaa koskevien säännösten arviointia osana alkoholilain kokonaisuudistusta. Tässä yhteydessä EK toteaa, että viestintäalalle tärkeätä on, että vapaan tiedonvälityksen ja televisio- ja radiotoiminnan toimintaedellytyksiä ei kiristetä alkoholimainontaa koskevan sääntelyn lisärajoituksilla.

Kokonaisuudistuksen valmistelu

Laajojen yhteiskunnallisten, mukaan lukien alkoholipoliittisten ja elinkeinopoliittisten, vaikutusten vuoksi alkoholilain ja lain nojalla annetun alemman asteisen sääntelyn kokonaisuudistuksen laadukas valmistelu edellyttää laaja-alaista asiantuntemusta ja avoimuutta. Uudistuksen asianmukainen valmistelu edellyttää myös vahvaa valtiosääntöoikeudellista osaamista.

Edellä mainittua vasten EK pitää välttämättömänä, että sosiaali- ja terveysministeriö asettaa alkoholilain kokonaisuudistusta valmistelemaan laajapohjaisen työryhmän, jossa ovat edustettuina sosiaali- ja terveys¬ministeriön sekä valvontaviranomaisten lisäksi ministeriöistä ainakin oikeusministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö. Tärkeätä on myös, että alkoholielinkeinot ovat tiiviisti mukana valmistelutyössä sekä edustettuina kokonaisuudistusta valmistelevassa työryhmässä.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Lainsäädäntö ja työelämä

Jukka Ahtela
Johtaja

Tiedoksi: sosiaali- ja terveysministeriö