Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta ja siihen liittyviksi laeiksi ja väliaikaiseksi laiksi

25.05.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö | 21.4.2022 | VN/20177/2021

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää mahdollisuudesta kommentoida brexit-mukautusvarauksen kansallista toimeenpanoa ja siihen liittyvä lakeja.

EK puoltaa hallituksen esitysluonnosta käyttää Suomelle kohdennettu rahoitus yritysten kehittämisavustuksena. ELY-keskukset myöntäisivät avustukset pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka ovat olleet UK:n EU-eron haitallisten vaikutusten kohteena. EK kannattaa myös sitä, ettei rahoitukselle aseteta alueellisia kiintiöitä.

Pk-yrityksillä on suurin haaste muuttuneessa tilanteessa kehittää ja uudistaa liiketoimintaansa ja löytää uusia asiakkaita muilta markkinoilta. Olemassa olevan, tutun rahoitusmuodon hyödyntäminen helpottaa niin yritysten kuin viranomaisten toimintaa ja minimoi hallinnollista taakkaa.

Rahoitusmahdollisuudesta tiedottamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Samalla on viestittävä yrityksille yksityiskohtaisesti, mitä ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen noudattaminen tarkoittaa tämän rahoitusmuodon yhteydessä.

Yritysten on todella vaikeaa, ellei joissakin tapauksissa mahdotonta, pystyä todistamaan, mitkä kielteiset vaikutukset ovat johtuneet UK:n EU-erosta ja mitkä osittain samaan aikaan tapahtuneesta koronapandemiasta. Suomen on syytä käydä aiheesta tiiviitä keskusteluja niin komission kuin muiden maidenkin kanssa. On tärkeää, että löytyy realistiset keinot, miten yritykset voivat osoittaa brexitin aiheuttamat kielteiset talousvaikutukset. Näin minimoidaan tarve tukien takaisinperinnälle.

Lausuntopalvelu