Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Tekes-lain muuttamisesta ym. (EK-2013-203)

09.08.2013

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ltä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja riskirahoitusta alkuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeksi. EK kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavan.

Luonnoksen keskeisenä tarkoituksena on lisätä Tekesin tehtäviin aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen sekä säännökset osakeyhtiöstä, jonka avulla Tekes voi huolehtia osasta tätä tehtävää. Tämän lisäksi ehdotetaan mahdollisuutta perustaa valtion kokonaan omistama osakeyhtiö Tekesin kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön liittyvien tehtävien huolehtimiseksi sekä Tekesin nimen muuttamista Innovaatiorahoituskeskus Tekesiksi.

Pääomasijoitustoimintaa koskevilla muutoksilla pannaan osaltaan täytäntöön hallituksen kehysriihessä tekemää kasvurahoitusohjelmaa koskevaa päätöstä sekä päätöstä keskittää alkavien kasvuyritysten julkista riskirahoitusta Tekesiin. EK kannattaa tältä osin muutoksia ja hallituksen esityksen pikaista antamista.

Mahdollisuutta perustaa osakeyhtiö kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön liittyvien tehtävien huolehtimiseksi ei ole käsitelty luonnoksessa yhtä seikkaperäisesti kuin pääomasijoitustoimintaa koskevaa osuutta. EK pitää osakeyhtiön perustamista mainittuun tarkoitukseen sinänsä perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena. EK:n näkemyksen mukaan Tekesin osakeyhtiömuotoinen toiminta kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä on järjestettävä ja siinä on toimittava siten, että osakeyhtiö ei harjoita muiden julkisten toimijoiden kanssa päällekkäistä tai niiden ja yksityisten toimijoiden kanssa kilpailevaa toimintaa. EK ehdottaa, että asia sisällytetään hallituksen esitykseen ja mainituista toimintatavoista otetaan siihen nimenomainen maininta.

EK:lla ei ole huomauttamista Tekesin nimen muuttamista koskevan ehdotuksen osalta.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kilpailukyky ja kasvu
Leena Mörttinen
johtaja