EK:n Suhdannebarometri: Palveluissa ja rakentamisessa odotetaan maltillista nousua

03.08.2016

Suomalaisyritysten suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat kaksijakoiset. Palvelu- ja rakennusyritykset ennustavat maltillista parannusta suhdanteisiin, kun taas teollisuudessa heikon suhdannevaiheen ennustetaan jatkuvan koko kuluvan vuoden ajan.

EK kysyi yrityksiltä heinäkuussa, miten ne arvioivat suhdannekehitystään vuoden 2016 jälkipuoliskolla. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa.

Suhdannebarometrin mukaan teollisuusyritysten suhdanteissa ei ole tapahtunut elpymistä vuoden alkupuolella, ja nykytilanne on keskimääräistä heikompi. Tuotannon ei juuri ennusteta kasvavan loppuvuonna, ja henkilöstön määrä vähenisi yhä hieman. Kannattavuusennusteissa on huomattavan suurta hajontaa yritysten välillä.

Myös palveluyritysten suhdannetilanne on parantunut hieman, mutta se on vielä alle keskimääräisen. Loppuvuodelle ennustetaan loivaa suhdannenousua, ja myynnin arvioidaan kasvavan kohtalaisesti. Rakentamisen suhdanteet ovat kohentuneet edellisen tiedustelun myönteisten odotusten mukaisesti. Nykytilannetta kuvataan jo vähän keskimääräistä vahvemmaksi, ja loppuvuodelle ennustetaan yhä kohenevia suhdanteita.

 Teollisuuden näkymät edelleen pehmeät

Teollisuuden yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku painui heinäkuussa lukemaan -5 (huhtikuussa +4). Heinäkuussa 10 prosenttia teollisuusyrityksistä arvioi markkinatilanteen vahvistuvan loppuvuonna, kun taas pehmeneviä suhdanteita ennusti 15 prosenttia.

Rakentamisessa suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa lukemassa +16 (huhtikuussa +28). Paranevaa kehitystä loppuvuodelle ennusti 21 % ja suhdannelaskua 5 % vastaajista.

Palveluyritysten suhdannenäkymät jatkoivat pientä kohentumista. Niiden uusin saldoluku on +8 (huhtikuussa +4). Heinäkuun tiedustelussa 16 prosenttia palveluyrityksistä odotti suhdannenousua ja 8 % heikkenevää kehitystä vuoden 2016 jälkipuoliskolle.

Palveluihin ja rakentamiseen kohtalaista kasvua loppuvuodelle

Teollisuuden saamien uusien tilausten määrä notkahti aavistuksen alkukesällä. Lähikuukausina määrän odotetaan pysyvän vakaana. Tilauskanta on parantunut aavistuksen, mutta se on yhä selvästi alle normaalin. Rakentamisessa uusien tilausten määrä pysyi alkukesällä lähes ennallaan, mutta lähikuukausina määrän arvioidaan kasvavan. Tilauskanta on vahvistunut jo lähelle tavanomaista tasoa.

Teollisuudessa valmiiden tuotteiden varastot sekä rakentamisessa myymättömien asuntojen määrä ovat lähellä keskimääräistä.

Teollisuudessa tuotannon määrä kasvoi aavistuksen alkukesällä. Seuraavalla kolmen kuukauden jaksolla tuotannon ennustetaan jopa vähän laskevan, kun taas viimeiselle neljännekselle on varovaisia kasvuodotuksia.

Rakentamisessa tuotanto on kasvanut alkukesän aikana jonkin verran. Tasaisen kasvun ennustetaan jatkuvan koko loppuvuoden ajan. Palvelualoilla myynti kasvaa nyt kohtalaisesti, ja samankaltaisen tahdin ennustetaan jatkuvan alkusyksyllä. Vuoden lopulle enteillään vielä myynnin pientä kiihtymistä.

Teollisuudessa kapasiteetin käyttöaste on kohennuksesta huolimatta melko matala. Heinäkuussa kapasiteetti oli kokonaan hyödynnettynä 70 prosentilla vastaajista (huhtikuussa 56 %).

Kannattavuusodotuksissa suurta hajontaa yritysten välillä

Työvoiman määrä on pysynyt teollisuudessa alkukesällä lähes ennallaan, mutta lähikuukausille ennustetaan pientä vähennystä. Rakentamisessakaan henkilöstömäärä ei juuri muuttunut. Syksyllä sen arvioidaan kuitenkin kasvavan hieman, kun tilannetta tarkastellaan kausitasoitetuilla luvuilla. Palvelualojen henkilöstö on kasvanut aavistuksen. Alkusyksyllä henkilöstömäärän ei ennusteta muuttuvan.

Teollisuudessa myyntihintojen odotetaan laskevan loivasti. Rakentamisessa hinnat kohoaisivat, kun taas palveluissa ne pysyisivät vakaina. Kustannusten odotetaan laskevan teollisuudessa lievästi. Sen sijaan rakentamisessa ja palveluissa kustannukset nousisivat loivasti. Teollisuusyritykset arvioivat kannattavuuden pysyvän keskimäärin ennallaan. Odotuksissa on kuitenkin huomattavan suurta hajontaa. Rakentamisessa ja palveluissa kannattavuus kohenisi loivasti.

Kysyntä piristynyt aavistuksen

Kysynnän kuvataan piristyneen hieman, mutta vaatimaton kysyntä on kokonaisuutena merkittävin toiminnan este. Kysyntää kuvasi heikoksi 27 % teollisuuden, 25 % rakennusalan ja 31 % palvelualojen vastaajista. Rekrytointivaikeudet ovat yleistyneet erityisesti rakentamisessa, jossa ne nousivat jo suurimmaksi toiminnan esteeksi (34 % yrityksistä). Palvelualoilla (18 %) ja erityisesti teollisuudessa (7 %) ne olivat lievempiä. Rahoitusvaikeuksia kuvattiin sekä teollisuudessa ja palveluissa varsin vähäisiksi, mutta rakentamisessa niistä raportoi 12 prosenttia vastaajista.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Heinäkuussa 2016 tehtyyn tiedusteluun vastasi 1 167 yritystä, jotka työllistävät Suomessa runsaat 290 000 henkilöä.

Viikon kysymys: Mikä on EK:n suhdannebarometri?

Viikon graafi: (tästä voit katsoa animaation uudelleen…)