Alkuvuoden talouskehityksestä odotetaan vaisua

08.02.2012

Lähikuukausille ei kasvuodotuksia – työvoiman määrä laskee vähän

EK:n tammikuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdanteet heikkenivät hieman lisää viime vuoden lopulla. Suhdannekuva oli kääntynyt selvästi epävarmemmaksi jo loppukesällä ja alkusyksyllä.

Suhdannenäkymät lähikuukausille ovat kaikilla päätoimialoilla melko varovaiset, mutta kuitenkin vähän luottavaisemmat kuin ennen vuodenvaihdetta. Suhdannekuvan ennustetaan silti heikkenevän jonkin verran lähikuukausina.

Tuotanto- ja myyntiodotukset lähikuukausille ovat varsin vaisut, eikä kasvua odoteta ensimmäisellä neljänneksellä. Arviot loppukeväästä ovat hieman myönteisemmät teollisuudessa ja palveluissa. Henkilöstön kasvua ei myöskään ennusteta, ja teollisuudessa henkilöstömäärän nähdään laskevan melko selvästi.

Teollisuuden yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli tammikuussa -6 (lokakuussa -20). Suhdanteiden vahvistumista kuluvan vuoden alkupuoliskolla odotti 19 % yrityksistä. Heikennystä nykyiseen ennusti puolestaan joka neljäs yritys eli 25 % vastaajista.

Rakentamisen suhdannenäkymien saldoluku palautui tammikuussa tasolle -32 (lokakuussa -45). Suhdannenousua ennusti nyt vain 1 % vastaajista ja tilanteen heikkenemistä 33 %.

Palveluyritysten suhdannenäkymät olivat tammikuussa lukemassa -8 (lokakuussa -15). Suhdannenousua ennusti nyt 14 % vastaajista, kun taas synkkenevää kehitystä odotti 22 %.

Tilauksia kertynyt niukasti – odotukset varovaisen myönteiset

Teollisuuden vastaajayritykset saivat viime vuoden lopulla hieman vähemmän uusia tilauksia kuin alkusyksyllä. Myös rakentamisessa tilausten määrä laski hieman. Sekä teollisuudessa että rakentamisessa tilauskannan kuvattiin olevan jonkin verran keskimääräistä ohuempi.

Valmistuotevarastojen taso laski teollisuudessa lähelle keskimääräistä. Sen sijaan rakennusyrityksillä on edelleen varsin vähän myymättömiä asuntoja.

Tiedusteluun vastanneet teollisuusyritykset odottavat uusien tilaustensa määrän pysyvän ensimmäisellä vuosineljänneksellä likimain ennallaan. Sen sijaan rakentamisessa tilausten määrä laskisi edelleen loivasti.

Teollisuudessa tuotannon kasvu oli loppuvuonna odotetusti melko hidasta. Ensimmäisen neljänneksen kehityksestä ennustetaan varsin heikkoa, ja tuotantomäärien arvioidaan pysyvän ennallaan. Toiselle neljännekselle on heikohkoja kasvuodotuksia. Rakentamisessa tuotannon kasvu oli hidasta, ja alkuvuonna kasvun ennustetaan pysähtyvän.

Palvelualojen myynnin kasvu hidastui loppuvuonna, mutta oli vielä kohtalaista. Ensimmäisellä neljänneksellä kasvun arvioidaan jatkuvan melko hitaana, mutta toiselle neljännekselle on odotuksia hieman vauhdikkaammasta kasvusta.

Teollisuusyritysten kapasiteetin käyttöaste laski edelleen ja se on jo melko selvästi alle pitkäaikaisen keskitason. Tammikuussa 43 prosentilla teollisuusyrityksistä oli vapaata kapasiteettia (lokakuussa 37 %).

Henkilöstön kasvua ei ennusteta – teollisuudessa työvoima supistuisi vähän

Työvoiman määrä kasvoi jonkin verran palveluyrityksissä vuoden lopulla. Rakennusyrityksissä henkilöstön määrä oli lähes ennallaan, ja teollisuudessa se laski vähän. Teollisuuden henkilöstökehitys oli silti hieman parempaa kuin kolme kuukautta sitten odotettiin.

Henkilöstöodotukset ovat vaisut. Palveluyrityksissä henkilöstön kasvu pysähtyisi, ja rakennusalalla työvoima vähenisi hieman. Teollisuudessa odotukset ovat kaikista heikoimmat: työvoiman supistuminen nopeutuisi jonkin verran.

Heikko kysyntä yhä useamman yrityksen ongelmana

Myyntihinnat pysyivät viime vuoden lopulla muuttumattomina teollisuudessa ja rakentamisessa. Palvelualojen vastaajayrityksissä hintojen nousu oli odotetusti kohtalaista. Kustannukset kohosivat jonkin verran kaikilla kolmella päätoimialalla. Tuntuvinta nousu oli palvelualoilla.

Alkuvuoden aikana hintojen ennustetaan nousevan hieman teollisuudessa. Rakentamisessa hinnat pysyisivät vakaina, mutta palvelualoilla hintojen nousu nopeutuisi uudelleen. Palveluissa myös kustannusten nousu kiihtyisi lähikuukausina, teollisuudessa ja rakentamisessa kustannusten nousu olisi yritysten mukaan melko hidasta.

Kannattavuus parani yhä jonkin verran teollisuudessa ja palveluissa, kun taas rakentamisessa sen koheneminen päättyi. Jatkossa kannattavuuden arvioidaan paranevan hieman teollisuusyrityksissä. Rakentamisessa ja palvelualoilla ei tapahtuisi merkittäviä muutoksia.

Riittämätön kysyntä nousi kaikilla toimialoilla merkittävimmäksi toiminnan esteeksi, mutta työvoimapula jatkui melko yleisenä palvelualoilla ja erityisesti rakentamisessa. Riittämätön kysyntä oli ongelmana yli kolmanneksella teollisuuden ja rakentamisen vastaajista, palveluissa noin joka viidennellä yrityksellä. Työvoimapulaa koki rakentamisessa yhä 36 % vastaajista, palveluissa 16 prosenttia.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Tammikuussa 2012 tehtyyn tiedusteluun vastasi 1 043 yritystä, jotka työllistävät Suomessa noin 280 000 henkilöä.

Lisätietoja:
Penna Urrila, puh. 09 4202 2606