EK:n suhdannebarometri: Ei merkittävää elpymistä näkyvissä

08.05.2013

Alkuvuosi ollut pettymys – monilla aloilla suhdannelasku jatkuu yhä lähikuukaudet

EK:n Suhdannebarometrin mukaan Suomen elinkeinoelämän suhdannekehitys on alkuvuonna ollut odotuksia heikompaa. Uusien tilausten ja tuotannon kehitys on ollut yrityksille pettymys, ja tilaukset supistuivat sekä teollisuudessa että rakentamisessa.

Alkuvuonna myös palvelualojen myynnin kasvu pysähtyi nopeasti. Henkilöstö supistui kaikilla päätoimialoilla. Tämänhetkistä suhdannetilannetta luonnehditaan kaikilla päätoimialoilla selvästi keskimääräistä heikommaksi.

Suomalaisyritysten suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat hieman parantuneet. Merkittävää elpymistä ei kuitenkaan odoteta, ja useilla aloilla suhdanteiden ennustetaan yhä heikkenevän jonkin verran.

Teollisuudessa odotetaan tuotannon kasvavan aavistuksen lähikuukausien aikana. Rakentamisessa tuotantomäärät laskisivat edelleen. Palvelualojen myynti palaisi loivaan nousuun. Työvoiman määrän odotetaan vähenevän edelleen kaikilla kolmella päätoimialalla.

Teollisuuden yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli huhtikuussa tasolla +1
(tammikuussa -13). Huhtikuussa 14 prosenttia vastaajista odotti suhdanteiden vahvistuvan loppukeväällä ja tulevana kesänä. Synkkenevää kehitystä ennusti puolestaan 13 % yrityksistä.

Rakentamisen suhdannenäkymät olivat huhtikuussa lukemassa -25 (tammikuussa -37). Paranevia suhdanteita ennusti nyt 14 % toimialasta, heikennystä enteili puolestaan 39 %.

Palveluyritysten suhdannenäkymät kohosivat huhtikuussa -10 pisteeseen (tammikuussa -18). Suhdanteiden arvioi vahvistuvan 8 % yrityksistä, ja 18 % uskoi niiden heikkenemiseen.

Tilauskehitys ollut laskevaa – korkeintaan hyvin hidasta tuotannon kasvua lähikuukausiksi

Teollisuuden vastaajayritysten saamien uusien tilausten määrä laski jonkin verran kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Rakentamisessakin tilaukset vähenivät. Sekä teollisuudessa että rakentamisessa tilauskanta pysyi lähes ennallaan, mutta sen taso on selvästi keskimääräistä matalampi. Valmistuotevarastot pysyivät teollisuudessa lähellä keskimääräistä. Samoin rakentamisessa myymättömien asuntojen määrää kuvattiin normaaliksi.

Teollisuusyritykset odottavat tilausten määrän olevan lähikuukausina samalla tasolla kuin tammi–maaliskuussa, kun taas rakentamisessa tilausten määrä laskisi edelleen jonkin verran.

Teollisuudessa tuotanto supistui hieman ensimmäisellä neljänneksellä. Kehitys oli heikompaa kuin kolme kuukautta sitten arvioitiin. Lähikuukausille on kuitenkin odotuksia tuotannon kääntymisestä hyvin loivaan nousuun, jonka arvioidaan jatkuvan loppukesälläkin. Rakentamisen tuotanto väheni odotetusti tammi–maaliskuussa, ja laskun arvioidaan jatkuvan myös seuraavien kuukausien ajan.

Palvelualojen myynnin kasvu päättyi ensimmäisellä neljänneksellä. Kehitys oli heikompaa kuin kolme kuukautta sitten odotettiin. Lähikuukausina myynnin ennustetaan kuitenkin kääntyvän hitaaseen kasvuun.

Teollisuusyritysten kapasiteetin käyttöaste pysyi edelleen huomattavan matalana. Nyt 46 prosentilla teollisuusyrityksistä oli vapaata kapasiteettia (tammikuussa myös 46 %).

Työllisyys jatkaa heikkenemistä

Suhdannebarometrin vastaajayritysten henkilöstökehitys on ollut varsin heikkoa tammi–maaliskuussa. Työvoiman määrä väheni kaikilla kolmella päätoimialalla.

Henkilöstöodotukset seuraavalle kolmen kuukauden jaksolle ovat myös vaisut. Teollisuudessa ja rakentamisessa työvoiman määrä vähenisi alkuvuoden tapaan, ja palvelualoilla vähennys voisi jopa nopeutua.

Myyntihinnat olivat teollisuudessa melko vakaat, ja rakentamisessa ne laskivat. Palveluissa sen sijaan hinnat kohosivat, ja niiden nousu nopeutui jonkin verran. Toisaalta palvelualoilla myös kustannukset kohosivat voimakkaasti. Teollisuudessa ja rakentamisessa kustannusten nousu päättyi.

Teollisuusyritykset eivät odota hintatasoon merkittäviä muutoksia lähiaikoina, mutta rakentamisessa hintojen lasku jatkuisi. Palvelualoilla hintojen nousu hidastuisi jonkin verran alkuvuoteen verrattuna. Kustannusten voimakas nousupaine jatkuisi palveluyrityksissä. Teollisuudessa kustannukset pysyisivät alkuvuoden tasolla, ja rakentamisessa ne kohoaisivat vähän.

Kannattavuus oli teollisuudessa ja rakentamisessa samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Palveluissa kannattavuus heikkeni hieman. Teollisuudessa kannattavuus pysyisi ennallaan myös lähikuukausina, rakentamisessa se kääntyisi loivaan laskuun. Palveluissa kannattavuuden odotetaan olevan melko vakaa.

Riittämätön kysyntä on kaikilla päätoimialoilla selvästi yleisin toiminnan este. Teollisuudessa 47 prosenttia ja rakentamisessa 44 % yrityksistä kuvasi kysyntää vaisuksi. Palveluissa vastaava luku oli 35 %. Rekrytointivaikeudet olivat kokonaisuutena melko vähäisiä. Rakentamisessa niitä oli 12 prosentilla yrityksistä, palvelualoilla 9 prosentilla ja teollisuudessa vain 4 prosentilla.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Huhtikuussa 2013 tehtyyn tiedusteluun vastasi 984 yritystä, jotka työllistävät Suomessa runsaat 261 000 henkilöä.

Lisätietoja: Penna Urrila puh. 09 4202 2606 tai 040 570 7860