Suhdanteet yhä alamäessä

06.02.2013

Henkilöstö vähenee laajalti – vain palvelualoilla odotuksia myynnin kasvusta

EK:n Suhdannebarometrin mukaan Suomen elinkeinoelämän suhdanteet hiipuivat laajalti viime vuoden lopulla. Tilannetta kuvataan kaikilla päätoimialoilla selvästi keskimääräistä heikommaksi.

Uusien tilausten määrä laski sekä teollisuudessa että rakentamisessa, ja tuotanto taittui laskuun. Palvelualojen myynti pysytteli kuitenkin vielä kasvussa. Henkilöstökehityksessä tapahtui käänne heikompaan.

Suomen elinkeinoelämän suhdannenäkymät lähikuukausille ovat huomattavan varovaiset. Suhdanteiden ennustetaan jatkuvan heikkoina, ja useissa yrityksissä niiden odotetaan huononevan lisää. Teollisuusyritykset enteilevät suhdanteiden tummentumista edelleen, joskin näkymä on hieman vakaantunut edelliseen kyselyyn verrattuna.

Teollisuudessa ei ole kasvuodotuksia, vaan tuotanto pysyisi likimain nykyisellään. Rakentamisessa tuotantomäärät laskisivat. Palvelualojen myynti pysyisi hitaassa kasvussa. Työvoiman määrän ennustetaan laskevan kaikilla kolmella päätoimialalla.

Teollisuuden yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli tammikuussa lukemassa -13 (lokakuussa -34). Uusimmassa tiedustelussa 7 prosenttia vastaajista ennusti suhdanteiden paranevan kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Tilanteen heikkenemistä ennusti puolestaan 20 % vastaajista.

Rakentamisen suhdannenäkymät olivat tammikuussa tasolla -37 (lokakuussa -58). Suhdannenousua ennusti viisi prosenttia yrityksistä, heikkenemistä puolestaan 42 %.

Palveluyritysten suhdannenäkymät olivat tammikuun tiedustelussa saldoluvussa -18 (lokakuussa -17). Suhdanteiden vahvistumista ennusti 7 % yrityksistä ja niiden pehmenemistä vastaavasti 25 %.

Ei juuri kasvuodotuksia

Teollisuuden vastaajayritysten saamien uusien tilausten määrä laski jonkin verran viime vuoden lopulla. Myös rakentamisessa tilausten määrä supistui. Sekä teollisuudessa että rakentamisessa tilauskanta on keskimääräistä matalampi. Valmistuotevarastot kasvoivat teollisuudessa aavistuksen, mutta ne olivat vielä melko lähellä normaalia. Rakentamisessa myymättömien asuntojen määrä kohosi.

Teollisuusyritykset odottavat tilausten määrän pysyvän lähikuukausina likimain loppuvuoden tasolla. Rakentamisessa tilausten määrä alenisi yhä.

Teollisuudessa tuotanto taittui loppuvuonna laskuun. Kehitys oli hieman heikompaa kuin syksyllä odotettiin. Lähikuukausina tuotannon määrään ei odoteta muutoksia. Rakentamisen tuotanto väheni hieman loka–joulukuussa. Tuotannon laskun enteillään voimistuvan kuluvan vuoden alkupuolella.

Palvelualojen myynti kasvoi loppuvuonna hitaasti. Kehitys oli silti aavistuksen vahvempaa kuin kolme kuukautta sitten odotettiin. Lähikuukausina myynnin ennustetaan pysyvän hitaassa kasvussa.

Teollisuusyritysten kapasiteetin käyttöaste pysyi selvästi alle pitkäaikaisen keskiarvon. 46 prosentilla teollisuusyrityksistä oli edelleen vapaata kapasiteettia (lokakuussa 50 %).

Työllisyydessä käänne heikompaan – odotukset jatkosta hyvin vaisut

Suhdannebarometrin vastaajayritysten henkilöstökehitys kääntyi viime vuoden lopulla kokonaisuutena heikompaan. Henkilöstö väheni sekä teollisuudessa että palveluissa, rakentamisessa henkilöstö pysyi likimain ennallaan.

Odotukset työvoimakehityksestä alkuvuodelle ovat heikot. Henkilöstön määrän arvioidaan vähenevän kaikkien kolmen päätoimialan yrityksissä melko yleisesti.

Myyntihinnat kohosivat vain palvelualoilla, ja niissäkin hintojen nousu jäi hitaaksi. Teollisuudessa hinnat pysyivät vakaina ja rakentamisessa ne laskivat. Palveluissa kustannusten nousu oli yleistä. Teollisuudessa kustannukset nousivat myös jonkin verran, kun taas rakentamisessa nousu jäi hitaaksi.

Palvelualat kuvaavat hintojen nousun olevan alkuvuonna selvästi aiempaa nopeampaa. Teollisuudessa hintatasoon ei odoteta muutoksia, ja rakentamisessa loiva lasku jatkuisi. Palvelualojen kustannustason odotetaan jatkavan ripeässä nousussa. Teollisuudessa maltillinen kustannusnousu jatkuisi, ja rakentamisessa kustannusten nousuvauhti nopeutuisi uudelleen vähän.

Kannattavuus huononi viime vuoden lopulla teollisuudessa ja palveluissa, rakentamisessa se koheni hieman. Kaikki päätoimialat ennustavat kannattavuuden alenevan kuluvan vuoden aikana.

Riittämätön kysyntä on kaikilla päätoimialoilla selvästi yleisin toiminnan kasvun este. Teollisuudessa 45 % ja rakentamisessa peräti 57 % yrityksistä kuvasi kysyntää heikoksi. Palveluissa heikkoa kysyntää koki 30 prosenttia vastaajista. Rakennusalan työvoimapula oli viime vuotta vähäisempää. Nyt 13 % yrityksistä koki rekrytointivaikeuksia. Palvelualoilla vastaava tilanne oli 10 prosentilla yrityksistä, kun taas teollisuudessa työvoimapulasta raportoi vain yksi prosentti vastaajista.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tammikuussa 2013 tehtyyn tiedusteluun vastasi 991 yritystä, jotka työllistävät Suomessa noin 273 000 henkilöä.

Lisätietoja: Jussi Mustonen, puh. 09 4202 2213 tai 040 5077262