Yrittäjyyskysely: Puolet pk-yrityksistä näkee kasvun mahdollisuuksia

Pk-työnantajista puolet tavoittelee toiminnassaan vähintään 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvuvauhtia. Joka kymmenes yritys tähtää jopa yli 30 prosentin vuosikasvuun, mikä on korkein lukema kevään 2012 jälkeen. Kokonaistilannetta synkistää kuitenkin se, että toinen puoli pk-yrityksistä tyytyy aseman säilyttämiseen ja etsii lääkkeitä supistuvan kysynnän paikkaamiseen. Tiedot käyvät ilmi EK:n pk-toimintaympäristökyselystä, johon vastasi yhteensä yli 500 työnantajayritystä.

Kasvuhakuiset yritykset raportoivat erityisesti kysynnän vilkastumisesta ja investointien piristymisestä. Voimakasta, yli 30 prosentin kasvua tavoittelevista yrityksistä peräti 69 prosenttia ilmoitti kysynnän lisääntymisestä ja vain kahdella prosentilla kysyntä oli heikentynyt edellisen 12 kuukauden aikana. Investoinnit olivat lisääntyneet 39 prosentilla vastaajista ja vähentyneet 6 prosentilla vuoden takaiseen verrattuna.

Myös maltillisempaan, vähintään 10 prosentin kasvuun tähtäävistä yrityksistä selvästi suurempi osuus oli todistanut kysynnän lisääntymistä (45 prosenttia) kuin sen vähentymistä (17 prosenttia). Investoinnit olivat lisääntyneet 27 prosentilla ja vähentyneet 11 prosentilla yrityksistä. Myös odotukset seuraavalle 12 kuukaudelle olivat kasvuhakuisilla yrityksillä myönteisiä niin kysynnän, työllisyyden, investointien kuin ulkomaankaupan osalta.

Aseman säilyttämistä tavoitteenaan pitävissä yrityksissä toiminta oli edellisen 12 kuukauden aikana supistunut kaikilla mittareilla. Tilanteeseen ei myöskään odoteta merkittävää parannusta seuraavan vuoden aikana.

Yksintekemisestä osaamisen jakamiseen

EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen pitää saatuja tuloksia pääosin rohkaisevina ja kannustaa työnantajayrityksiä uudistumiseen:

– Erilaisissa muutostilanteissa esiintyy usein myös klassisen ”menestyssyndrooman” oireita. Käytännössä tämä näkyy siten, että toiminnassa luotetaan liikaa jo olemassa olevaan osaamiseen ja vuosien saatossa muodostuneisiin suhdeverkostoihin. Vaarana on silloin, että toiminnan kannalta kriittistä markkinainformaatiota jää saamatta ja aikaisemmin menestykseen johtaneita toimenpiteitä toistetaan muuttuneissa olosuhteissa.

Huovisen mielestä talouden muutokset ja yrittäjyysbuumi tarjoavat hyviä mahdollisuuksia erilaisten osaajien yhteistyölle:

– Suomeen on yrittäjien ikääntymisen seurauksena muodostunut valtava määrä arvokasta yrittäjäkokemusta ja -osaamista. Tämä osaaminen ja kertynyt varallisuus löytävät kuitenkin liian harvoin esimerkiksi alkuvaiheen kasvuyritysten tueksi. Toisaalta perinteisillä pk-yrityksillä saattaa olla puutteita digiosaamisessa tai kansainvälistymisvalmiuksissa, joiden varaan uuden sukupolven menestyjät toimintansa rakentavat. Yrittäjäsukupolvien välisellä laajemmalla yhteistyöllä ja osaamisen jakamisella syntyisi takuuvarmasti uusia menestystarinoita.

EK tekee pk-toimintaympäristökyselyn kaksi kertaa vuodessa kohderyhmänään työnantajina toimivat pk-yritykset. Tutkimuksen aineisto kerättiin huhti-toukokuussa 2016 ja kyselyyn vastasi yhteensä 512 työnantajayritystä. Analyyseissä käytettiin painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat yleistettävissä työnantajayritysten perusjoukkoon.