Joka kolmas ulkomaalainen työntekijä asiantuntija tai toimihenkilö

01.03.2012

Ulkomaalaisten työntekijöiden määrän kasvu jatkui EK:n jäsenyrityksissä vuonna 2011. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun mukaan ulkomaalaisten työntekijöiden määrä oli vuoden 2011 lopulla noin 24 000 henkilöä. Tämä on 2,5 prosenttia EK:n kaikkien jäsenyritysten henkilöstöstä. Lähes kolmannes ulkomaalaisista toimii asiantuntijoina tai toimihenkilöinä. Vuonna 2010 EK:n jäsenyrityksissä työskenteli 21 000 ulkomaalaista.

Valtaosa Suomessa työskentelevistä ulkomaalaisista toimii työntekijätehtävissä. Esimerkiksi kiinteistöpalvelualalla lähes kaikki ulkomaalaiset työskentelevät suorittavissa tehtävissä. Huomattavaa kuitenkin on, että asiantuntijoina tai toimihenkilöinä ulkomaalaisista työskentelee noin 30 prosenttia.

– Tämä on asia, jota ei julkisuudessa tuoda esiin. Vastoin yleistä luuloa huomattava osa ulkomaalaisista työskentelee monipuolisissa ja hyvin palkatuissa ammateissa eivätkä vain matalapalkka-aloilla ja suorittavissa tehtävissä. Tämän luulon karistamiseksi EK selvitti nyt ensimmäistä kertaa ulkomaalaisten työntekijöiden sijoittumista eri tehtäviin, kertoo EK:n maahanmuuttopolitiikan asiantuntija Riitta Wärn.

Suurin osa tästä kolmanneksesta saa toimeentulonsa koulutuspalveluiden alalla erityisesti yliopistoissa, tieto- ja viestintäpalveluissa ja teknologiateollisuudessa. Ulkomaalaisista noin kaksi prosenttia työskentelee johtotehtävissä lähinnä samoilla aloilla kuin asiantuntijat ja toimihenkilöt.

Palveluala työllistää

Ulkomaalaisten suurimpana työllistäjänä toimii palveluala. Ala työllisti Suomessa viime vuonna yli 17 000 ulkomaalaista. Henkilömäärällä mitattuna eniten ulkomaalaisia työntekijöitä on kiinteistöpalveluissa, reilut 6 000 henkilöä, mikä on kymmenen prosenttia koko kiinteistöpalveluiden työntekijämäärästä. Koulutuspalveluissa ulkomaalaisten osuus on lähes seitsemän prosenttia, noin 4 000 henkilöä. Liikennepalveluissa työskentelee 2 500 ulkomaalaista, joka on 2,5 prosenttia alan työntekijöistä. Ulkomaalaisten osuus kaupan alalla on vain vajaa prosentti eli reilu tuhat henkilöä. Sama määrä työskentelee hotelli- ja ravintola-alalla, jossa osuus koko työntekijämäärästä on kuitenkin lähes neljä prosenttia.

Teollisuus tarjosi työtä vajaalle 6 000 ulkomaalaiselle. Suurin ulkomaalaisten työllistäjä on edelleen teknologiateollisuus, erityisesti elektroniikka- ja sähköteollisuus sen työllistäessä noin 4 000 henkilöä.

Rakentamisessa ulkomaalaisten työntekijöiden määrä oli reilu tuhat henkeä, joista suurin osa teki töitä rakennusasennusalalla. Rakennusalalla työskentelevien luku on kuitenkin todellisuudessa huomattavasti suurempi. Suuri osa alalla olevista ulkomaalaisista työskentelee muiden kuin järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa tai on ulkomaalaisen alihankkijan palveluksessa.

Kasvu jatkuu

Ulkomaalaisten työntekijöiden määrän kasvu näyttäisi jatkuvan. Vuonna 2011 teollisuudessa ja palvelualoilla joka kuudes yritys arvioi edelleen lisäävänsä ulkomaalaisten työntekijöidensä osuutta vuosina 2012–2014. Rakennusalalla lisäämistarvetta on arviolta joka kymmenennellä yrityksellä.

Ulkomaalaisella tiedustelussa tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. Kansalaisuuden saaneet maahanmuuttajat ja ulkomaisen työnantajan lähettämänä työkomennuksella Suomessa olevat eivät näy näissä luvuissa.

Ulkomaalaisten osuus EK:n jäsenyritysten henkilöstöstä (pdf)
Ulkomaalaisten osuus EK:n jäsenyritysten henkilöstöstä toimialoittain(pdf)
Ulkomaalaisia työntekijöitä lisäävien ja vähentävien yritysten osuus(pdf)

Lisätietoja:
Riitta Wärn, asiantuntija
p. 09 4202 3263
etunimi.sukunimi@ek.fi