Laki ns. suorista lisäeläkejärjestelyistä voimaan

Huhtikuun 2015 alusta on tullut voimaan laki suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta.

Laki koskee lisäeläkejärjestelyjä, joissa työnantaja itse vastaa lisäeläkkeen maksamisesta ja hallinnoimisesta eli niin sanottuja suoria lisäeläkejärjestelyjä.

Lain perustana on Euroopan komission Suomelle antama virallinen huomautus siitä, ettei Suomi ole noudattanut direktiiviä työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa (2008/94/EY).

Lain mukaan työnantajan on turvattava maksukyvyttömyytensä varalta vähintään puolet sellaisen eläkevastuun määrästä, joka liittyy hänen lupaamaansa lisäeläkejärjestelyyn.

Turvaamisvelvoite voidaan toteuttaa ottamalla vakuutus, antamalla vakuus tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla.

Velvoite katsottaisiin toteutuneeksi myös silloin, kun vähintään puolet työnantajan lisäeläkelupauksesta olisi toteutettu ryhmäeläkevakuutuksena, yksilöllisenä eläkevakuutuksena tai eläkesäätiön tai -kassan kautta ja muu osa suorana lisäeläkejärjestelynä.

Laissa säädetään myös työnantajan tiedonantovelvollisuudesta eläkevastuunsa osalta, viranomaisvalvonnasta ja laiminlyöntitilanteista. Työsuojeluviranomaisella olisi oikeus antaa kehotuksia, jos työnantaja rikkoisi laista johtuvia velvollisuuksiaan.

Lakiin liittyvässä valtioneuvoston asetuksessa tarkemmin mainittujen edellytysten perusteella työsuojeluviranomainen voi myöntää vapautusta turvaamisvelvoitteesta enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Lue lisää Työsuojeluhallinnon sivuilta