Järjestöjen yhteinen kannanotto: Uusi valtion kotouttamisohjelma panostaa oikeisiin asioihin

06.07.2012

Järjestöjen yhteinen kannanotto: Uusi valtion kotouttamisohjelma panostaa oikeisiin asioihin; maahanmuuttajien kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan on tärkeää myös työelämän kannalta

Allekirjoittaneet järjestöt tukevat uutta valtion kotouttamisohjelmaa. Järjestöt korostavat kuitenkin, että kotouttamisohjelman toimenpiteiden riittävästä resursoinnista ja rahoituksesta on huolehdittava, sillä panostus hyvään alkuvaiheen kotouttamiseen estää syrjäytymistä ja sitä kautta myöhemmin syntyviä kustannuksia.

Järjestöt haluavat osaltaan edistää yhteiskunnan ja erityisesti työyhteisöjen myönteisiä asenteita maahanmuuttajia kohtaan, lisätä maahanmuuttajien työllisyyttä sekä vahvistaa työelämän monimuotoisuusosaamista.

Tärkeää on saada maahanmuuttajat nopeasti ja tehokkaasti kotouttamistoimenpiteiden piiriin.  Järjestöt katsovat, että kotimaisen kielen koulutukseen on tarkoituksenmukaista panostaa tarvetta vastaavasti jo oleskelun alkuvaiheessa. Työnantajat voivat halutessaan osaltaan myötävaikuttaa työssä olevien kielenopetukseen esim. tarjoamalla kielenopetusta jo lähtömaassa tai kannustamalla työntekijää kieliopintoihin joko työajalla tai vapaa-ajalla.

Rekrytoinnissa tulee työelämässä vaadittavan kotimaisen kielen osaamistaso ratkaista sen perusteella, millaista kielitaitoa tehtävän hoito edellyttää ja kiinnittää huomiota myös muihin hakijan eduksi luettaviin kieliin.

Monikulttuurisuus ja hyvä asenneilmapiiri on koko työyhteisön haaste, josta niin johto kuin jokainen yksittäinen työntekijä on vastuussa. Työpaikoilla työtoverien tasapuolinen kohtelu syntyperästä riippumatta on oltava arkipäivää. Myös työnantajien tulee kohdella kaikkia työntekijöitään yhdenvertaisesti.  Uudelle tulokkaalle on hyvä nimetä oma tukihenkilö, työpaikkaohjaaja tai mentori, jona voi toimia esim. työpaikan luottamusmies. Maahanmuuttajalle on tarjottava riittävästi tietoa suomalaisesta työkulttuurista ja työelämän pelisäännöistä. Maahanmuuttajan kotoutumisen kannalta on tärkeää, että koko työyhteisössä kannustetaan kotimaisten kielten opiskeluun ja käyttämiseen.

Nykyistä monikulttuurisemman työelämän ja yhteis¬kunnan rakentaminen on maan hallituksen ja järjestöjen yhteinen haaste. Järjestöt sitoutuvat osaltaan aktiivisesti opastamaan jäseniään ja informoimaan muuta yhteiskuntaa niistä monista hyvistä käytännöistä, joita työpaikoilla jo on maahanmuuttajien kotouttamiseksi. Tällä tavalla järjestöt pyrkivät edesauttamaan suotuisan asenneilmaston muodostumisessa työpaikoilla ja torjumaan ennakkoluuloja, tietämättömyyttä ja suoranaista rasismia.

Lisätietoja:

Akava ry, Heikki Taulu, ekonomisti, p. 050 361 2869
Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Riitta Wärn, asiantuntija, p. 040 707 4282
Kirkon työmarkkinalaitos, Risto Voipio, työmarkkinajohtaja, p. 0400 602 828
KT Kuntatyönantajat, Riikka-Maria Yli-Suomu, kehittämispäällikkö, p. 050 348 6544
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Matti Tukiainen, työ- ja elinkeinojohtaja, p. 0400 600 099
Suomen Yrittäjät, Merja Hirvonen, työmarkkina-asioiden päällikkö, p. 040 588 0841
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, Ralf Sund, pääekonomisti, p. 050 563 4841
Valtion työmarkkinalaitos VTML, Joanna Autiovuori, neuvotteleva virkamies, p. 040 841 7019