Järjestöjohtajat: ”Ilmastotoimia nopeutettava ja riippuvuutta fossiilisista polttoaineista vähennettävä”

07.03.2022

Korkeakoulutettujen keskusjärjestö Akavan, ilmasto-businessverkosto Climate Leadership Coalitionin, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n, suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingon, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n johtajat ovat allekirjoittaneet Euroopan unionin ja jäsenmaiden poliittisille päättäjille osoitetun avoimen kirjeen, jossa korostetaan ilmastotoimien nopeuttamisen tärkeyttä ja fossiilisen energian käyttöön liityvien riskien vähentämistä. Allekirjoittajien edustamissa järjestöissä on jäseninä 15 000 yritystä ja kaksi miljoonaa työntekijää.

Avoin kirje Euroopan Unionin ja jäsenmaiden poliittisille päättäjille:

Arvoisat poliittiset päättäjät

Tämän kirjeen allekirjoittajat pitävät tärkeänä, että EU:n komission esittämä 55-valmiuspaketti (Fit for 55) hyväksytään mahdollisimman nopeasti heikentämättä sen kunnianhimon tasoa. Valmiuspaketin mukainen lainsäädäntö tulisi myös panna toimeen mahdollisimman nopeasti, jotta myös fossiilisen energian käyttöön liittyvät riskit vähenevät.

Menneen vuoden aikana polttoaineiden ja päästöoikeuden hinnat ovat nousseet huomattavan korkeiksi Euroopassa. Vuoden takaiseen verrattuna kaasun hinta on viisinkertaistunut ja päästöoikeuden hinta tuplaantunut. Eurooppalaisten sähkömarkkinoiden vahva riippuvuus maakaasusta on johtanut myös sähkön kuluttajahintojen huomattavaan nousuun.

Kuluttajiin energian kohonnut hintataso heijastuu useilla eri tavoilla. Liikenteen, lämmityksen ja teollisuuden kustannukset ovat nousseet. Hintavaikutusten kompensoimiseksi on esitetty näkemyksiä, että ilmastotoimien toimeenpanoa tulisi hidastaa esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden kuluttajahintoja alentavilla veroratkaisuilla.

Allekirjoittajat pitävät tärkeänä, että siirtymää kohti vähähiilisyyttä vauhditetaan sen sijaan että sitä hidastettaisiin tällaisilla ratkaisuilla. Tukea pienituloisille ja muille hinnannoususta erityisesti kärsiville tarvitaan, mutta tukitoimet pitää kohdentaa ja valita niin, etteivät ne hidasta vihreää siirtymää. Nykyisen geopoliittisen tilanteen luoma epävarmuus energiamarkkinoihin ja energiaturvallisuuteemme edellyttää riippuvuuden vähentämistä fossiilisista polttoaineista.

Ilmastonmuutoksen eteneminen nopeutuu ja tulee aiheuttamaan yhä vakavampia ongelmia vuosi toisensa jälkeen. Laaja-alaiset vaikutukset ekosysteemeihin, ihmisryhmiin, yhteisöihin ja infrastruktuuriin ovat yleistyneet lisääntyneiden ja voimakkuudeltaan kasvaneiden sään ääri-ilmiöiden myötä (IPCC 28.2.2022). Haitallisten vaikutusten minimoiminen edellyttää nopeita ja päättäväisiä toimenpiteitä.

Riippuvuus fossiilisista polttoaineista heikentää energiaturvallisuuttamme. Kuluneen talven aikana fossiilisen energian hintataso on noussut huomattavasti (The New York Times) ja vihreän siirtymän edetessä voimakkaat hintavaihtelut tulevat yleistymään. Tässä tilanteessa EU:n tulisi hyödyntää kaikki vähähiiliset ratkaisut eurooppalaisen energiaomavaraisuuden ja -turvallisuuden vahvistamiseksi.

Monet vähähiiliset ratkaisut, jotka vähentävät myös riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista ja materiaaleista, ovat jo nykyisin kilpailukykyisiä ja niiden kilpailukyky tulee paranemaan edelleen.

Tuuli- ja aurinkovoima ovat nykyisin edullisimpia tapoja rakentaa uutta sähköntuotantokapasiteettia. Uusien hankkeiden kustannustaso alittaa olemassa olevien hiili- ja kaasulaitosten tuotantokustannukset ja tulee laskemaan edelleen, kun taas olemassa olevien fossiilisia polttoaineita käyttävien laitosten kustannustaso tullee nousemaan selvästi jo vuoteen 2030 mennessä (Fraunhofer).

Sähköinen maatieliikenne tulee vuosikymmenen puoleen väliin mennessä olemaan edullisempaa sekä käyttää että omistaa kuin polttomoottorikäyttöiset ajoneuvot (BEUC, The European Consumer Organization).

Energiatehokkuustoimien toimeenpanoa tulisi nopeuttaa. Esimerkiksi lämpöpumput ovat rakennusten erillislämmityksessä kustannustehokkain ratkaisu pitkällä aikavälillä (IEA).

Lisäksi olemassa olevat uusiutuvien polttoaineiden ratkaisut sekä nopeassa kehitysvaiheessa olevat päästöttömät vedyn tuotannon ratkaisut mahdollistavat fossiilisten polttoaineiden, kemikaalien ja raaka-aineiden korvaamisen.

Jotta kaikki pysyvät murroksessa mukana ja ilmastotoimien hyväksyttävyys voidaan varmistaa, siirtymä on toteutettava taloudellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla oikeudenmukaisen siirtymän periaatteita noudattaen ja huoltovarmuus priorisoiden.

Allekirjoittajat:

Jarkko Eloranta, puheenjohtaja, SAK
Sture Fjäder, puheenjohtaja, Akava
Jyri Häkämies, toimitusjohtaja, EK
Liisa Laakso, hallituksen puheenjohtaja, Suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo
Antti Palola, puheenjohtaja, STTK
Karl-Henrik Sundström, hallituksen puheenjohtaja, Climate Leadership Coalition