Uusia innovaatioita, osaavaa työvoimaa ja pidempiä työuria

Tulosta

Vahva osaaminen ja osaavan työvoiman saatavuus luovat edellytykset yritysten kilpailukyvylle. Koulutusjärjestelmän osuvuutta parannetaan ennakoimalla työelämän muuttuvia osaamistarpeita.

EK:n näkemys

  • Koulutuksen ja oppimisen lähtökohdat ovat laadukkuus, tuloksellisuus ja työelämän tarpeet. Koulutuksen laatu, vaikuttavuus ja työelämäyhteydet nostetaan kehittämisen painopisteeksi kaikilla koulutusasteilla
  • Koulutusjärjestelmää tehostetaan rakenneuudistuksilla, päällekkäistä koulutusta karsimalla sekä työelämän ja koulutuksen yhteyttä vahvistamalla
  • Koulutuksen vaikuttavuutta lisätään vahvistamalla tuloksellisuusrahoitusta kaikessa toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksessa. Koulutuksen aloittamista ja valmistumista työelämään nopeutetaan opintojen ohjauksella, valintajärjestelmien kehittämisellä ja opintotuen uudistamisella.
  • Opettajankoulutusta ja opetushenkilöstön osaamista parannetaan lisäämällä työelämä- ja yritystuntemusta. Opetuksessa hyödynnetään tehokkaasti tieto- ja viestintäteknologiaa.

Koko ikäluokalle valmiudet koulutuksella työelämään

Perusopetus luo elinikäisen oppimisen perustan ja antaa kaikille hyvät valmiudet jatko-opintoihin lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa. Nuorten syrjäytymistä ehkäistään varmistamalla kaikille vähintään ammatilliset perusvalmiudet työelämään. Moduuleista muodostuvat tutkinnot sekä koulutuksen ja työelämän kiinteä vuorovaikutus luovat mahdollisuuksia yksilöllisiin koulutuspolkuihin.

Monipuolista kielitaitoa vahvistetaan lisäämällä perusopetuksen kielitarjontaa ja valinnaisuutta. Kulttuuriosaamista vahvistamalla luodaan edellytykset kansainvälistymiselle ja toimimiselle eri kulttuureista tulevien kanssa. Yrittäjyys, ihminen ja teknologia, mediataidot, kansainvälisyys ja kestävä kehitys yhdistävät aihekokonaisuuksina eri oppiaineita. Lukiota ja ylioppilastutkintoa uudistamalla tehostetaan korkeakoulujen valintaprosesseja.

Yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla selkeä työnjako

Korkea-asteen koulutuksessa on selkeä työnjako yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kesken sekä sille rakentuva yhteistyö. Korkeakoulut valikoivat vahvuusalueensa. Yliopistot hyödyntävät täysimääräisesti uuden oikeusaseman, taloudellisen autonomian ja johtajuuden mahdollisuudet strategisissa valinnoissa, toiminnan tehostamisessa ja laadun nostamisessa kansainväliseen kärkeen. Ammattikorkeakouluverkosto tiivistyy ja syventää yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa strategisessa johtamisessa ja käytännön opetus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassaan.

Korkeakoulut vahvistavat kansainvälistymistään ja edistävät monikulttuuristen kampusten syntymistä. Korkeakoulujen rahoituspohjaa laajennetaan lisäämällä maksullista toimintaa sekä ottamalla käyttöön opinto- tai lukukausimaksut.