Lisäarvoa yritystoimintaan yhteistyöllä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa

Tulosta

Yhteistyö eri koulutusasteiden kanssa palvelee yrityksiä liiketoiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja tulevien osaajien rekrytoinnissa. Yritysten ja oppilaitosten yhteistyöllä on tärkeä merkitys osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa ja työurien pidentämisessä alusta ja keskeltä.

Kaksi kolmesta jäsenyrityksestä yhteistyössä oppilaitosten kanssa

EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun mukaan kaksi kolmesta EK:n jäsenyrityksestä teki yhteistyötä oppilaitosten kanssa vuonna 2011. Yleisintä yhteistyö oli ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Tyypillisintä oli työelämäjaksoihin liittyvä yhteistyö. Yli 60 % yrityksistä tarjosi koululaisille ja opiskelijoille mahdollisuuden TET-, työssäoppimis- tai harjoittelujaksoon. Seuraavaksi yleisintä oli opiskelijoiden opinnäytetöihin, oppisopimuskoulutukseen sekä opiskelijoiden ja opettajien vierailuihin liittyvä yhteistyö.

Nuoret työelämään

Yrityksen maineella opiskelijoiden keskuudessa on merkitystä, koska kilpailu tulevaisuuden työntekijöistä kiristyy. Oppilaitosyhteistyön muotoja on monia ja jokainen yritys valitsee itselleen soveltuvimmat yhteistyömuodot.

Perusopetuksen ja lukiolaisten työelämään tutustumis- eli TET-jaksot tukevat nuorten koulutus- ja uravalintoja. Ammattiopistojen työssäoppimisjaksot, korkeakoulujen harjoittelut, opiskelijoiden opinnäytetyöt ja opettajien työelämäjaksot yrityksissä ovat hyviä yhteistyön muotoja, joiden avulla tuetaan opiskelijoiden ammattitaidon kehittymistä ja koulutuksen työelämälähtöisyyttä.

Tukea henkilöstön osaamisen kehittämiseen

Suunnitelmallisuus yhteistyössä kannattaa, sillä yhteistyö voi palvella henkilöstön osaamisen kehittämistä. Koulutusjärjestelmä tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia tukea yrityksen osaamisen kehittämistä.

Pontta yritysten liiketoimintaan

Korkeakoulutuksen kanssa tehtävän yhteistyön merkitys on kasvanut yrityksille. EK:n kyselyssä v. 2017 yli 70 % yrityksistä on tehnyt yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa viimeisen kahden vuoden aikana.

Yritysten ja oppilaitosten väliset yhteistyömuodot eivät liity ainoastaan opiskelijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Erityisesti korkeakoulujen kanssa tehtävällä tutkimus- ja kehittämistoiminnalla voidaan vahvistaa yritysten liiketoimintaa ja samalla tuoda lisäarvoa korkeakoulujen omaan toimintaan.

Miten yhteistyöstä kumppanuuteen yritysten ja oppilaitosten sekä korkeakoulujen kesken?

  1. Yritysten tarpeet tuodaan selkeästi esiin.
  2. Korkeakoulujen ja oppilaitosten yhteistyömuodot esitellään ja odotukset viestitään selkeästi.
  3. Molemmat osapuolet ymmärtävät toistensa roolit, tavoitteet ja odotukset.
  4. Yhteistyöstä sovitaan ja sen tuloksellisuutta arvioidaan sovitusti.
  5. Yhteistyö on tavoitteellista ja hyödyntää kaikkia osapuolia. Päämääränä on usein pitkäkestoinen yhteistyö.