Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tulosta

Työntekijöiden tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu työpaikoilla kuuluu nykyaikaiseen yritystoimintaan.

EK:n näkemys

  • Yritysten velvoitteet tasa-arvon edistämiseksi ovat riittävät.
  • Tilastolliset palkkaerot naisten ja miesten välillä johtuvat pääosin siitä, että naiset ja miehet työskentelevät eri aloilla ja eri tehtävissä.
  • Koulutuksen ja työmarkkinoiden jakautumista nais- ja miesvaltaisiin ammatteihin ja tehtäviin (ns. segregaatiota) tulee vähentää.

Tasa-arvo ja tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvolain mukaan jokaisen työnantajan tulee edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Jokaisen työnantajan tulee myös estää sukupuoleen perustuva syrjintä. Tämä kattaa myös sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän. Välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen perusteella on kielletty.

Välittömällä syrjinnällä tarkoitetaan naisten ja miesten asettamista eri asemaan sukupuolen perusteella tai eri asemaan asettamista raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä.

Välillisellä syrjinnällä tarkoitetaan eri asemaan asettamista sukupuoleen nähden neutraalilta vaikuttavan säännöksen, perusteen tai käytännön nojalla, jos menettelyn vaikutuksesta henkilöt voivat tosiasiallisesti joutua epäedulliseen asemaan sukupuolen perusteella. Välillistä syrjintää on myös eri asemaan asettaminen vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella.

Syrjintänä pidetään myös seksuaalista häirintää ja häirintää sukupuolen perusteella.

Tasa-arvolain mukaan samapalkkaisuuden tulee toteutua saman työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien työntekijöiden kesken.

Tasa-arvolain mukaan vähintään 30 työntekijää säännöllisesti työllistävien työnantajien on tehtävä tasa-arvosuunnitelma vähintään joka toinen vuosi. Suunnitelman tulee sisältää mm. selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana mm. palkkakartoitus, tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi sekä arvio aikaisempaan suunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteutumisesta.

Suunnitelma voi olla erillinen tai sen voi sisällyttää henkilöstö- tai koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan.