Työturvallisuus (työterveyshuolto ja työsuojelu)

Tulosta

Työturvallisuustoiminnan tavoitteena on turvallinen työ, työntekijöiden hyvinvointi ja sitä kautta muodostuva hyvä ja vastuullinen yrityskuva.

Toimintaa ohjaa työturvallisuuslainsäädäntö. Työturvallisuus rakentuu tavoitteellisen toimintaohjelman avulla, johon sisältyvät konkreettiset toimenpiteet työnteon terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi.

1) Turvallinen työ ja työntekijöiden hyvinvointi − riskien ennaltaehkäisy ja hyvä yrityskuva
• Työsuojeluvastuut
• Työturvallisuus työpaikalla
• Koneiden, laitteiden ja työvälineiden turvallisuus
• Työpaikan sisäinen liikenne
• Fysikaaliset tekijät
• Vaarallisten aineiden käsittely
• Henkilösuojaimet
• Väkivallan kohtaaminen
• Työhyvinvointi
• Työturvallisuus työpaikalla, jossa useita yrityksiä
– Työnantajan työsuojelutehtävät
– Työntekijöiden työsuojelutehtävät
– Työsuojelun yhteistoiminta
– Työterveyshuoltopalvelut
– Työyhteisön toimivuus
– Työkykyä ylläpitävä toiminta
2) Työsuojeluorganisaatio
• Työsuojelutoimikunta, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut, työsuojeluasiamiehet
3) Toimintaohjelma
• Tavoitteet – Työterveys- ja työturvallisuustason jatkuva parantaminen
– Toimintatapojen, olosuhteiden ja välineiden kehittäminen
– Yhteistyökumppaneiden sitouttaminen
– Työmaatoiminnan kehittäminen
– Työkyvyn ja -ympäristön parantaminen ennakoivan työterveyshuollon keinoin
– Turvallisuustietoisuuden lisääminen
• Koulutus – Perehdyttäminen, työturvallisuuskortti, erityistehtävät, ulkomaantoiminta
• Mittarit – Määrälliset ja laadulliset mittarit
• Tilastot – Onnettomuustilastot
– Vaaratilanneraportit