Palkoista työvoimakustannuksiin

Tulosta

Suurimmalle osalle palkansaajia palkka maksetaan joko tunti- tai kuukausipalkkana. Yleensä palkka- eli ansiotason mittarina käytetään säännöllisen työajan ansioita.

Tuntipalkkaisilla säännöllisen työajan ansioon sisältyvät:

 • aika-, urakka- ja palkkiotyöstä maksetut palkat
 • työaikaan liittyvät lisät (vuorotyölisät)
 • muut erilliset lisät (olosuhdelisät)

Kuukausipalkkaisilla säännöllisen työajan ansioon sisältyvät:

 • peruspalkka, taulukkopalkka tai sopimuspalkka
 • säännölliseltä työajalta maksetut lisät (vuoro- ja sunnuntaityölisät)
 • luontoisedut
 • työsuoritukseen liittyvät palkkiot ja provisiot

Palkkojen rakenne eli palkkaan sisältyvien erien sisältö vaihtelee huomattavasti eri alojen työehtosopimuksissa ja palkkausjärjestelmissä. Tulos- ja voittopalkkiot eivät sisälly säännöllisen työajan ansioihin.

Työn teettämisestä yritykselle aiheutuvat kustannukset koostuvat palkoista ja palkan sivukuluista.  Nämä muodostavat yrityksen työvoimakustannukset.

Työn teettämisestä yritykselle aiheutuvat kustannukset = työvoimakustannukset = tehdyltä työajalta maksetut palkat + ei-tehdyltä työajalta maksetut palkat + sosiaalivakuutusmaksut + muut henkilöstökustannukset

Ei-tehdyltä työajalta maksettuja palkkoja ovat mm.

 • vuosilomapalkat, lomakorvaukset ja lomarahat (lakiin, työehtosopimukseen ja yrityskohtaiseen sopimukseen perustuvat lomat)
 • sairausajalta maksetut palkat
 • vapaapäivien ajalta maksetut palkat (mm. työajan lyhennysajan korvaukset)
 • tulos- ja voittopalkkiot

Sosiaalivakuutusmaksuihin luetaan lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut ja yrityksen vapaaehtoisesti kustantamien eläke- tai muiden sosiaalietuuksien kustannukset.

Lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja ovat

 • työeläkevakuutusmaksu
 • työttömyysvakuutusmaksu
 • sairausvakuutusmaksu
 • tapaturmavakuutusmaksu
 • ryhmähenkivakuutusmaksu (perustuu työehtosopimuksiin)

Muita työvoimakustannuksia ovat mm.:

 • työterveyshuollon kustannukset
 • työpaikkaruokailun kustannukset
 • koulutuskustannukset
 • henkilökuntaetujen kustannukset

Kaikkia kustannuseriä mitataan nettomääräisinä, jolloin huomioon on otettu työnantajan saamat maksujen hyvitykset ja palautukset.

Työvoimakustannusten rakenne vaihtelee eri aloilla ja eri yrityksissä. Kun tarkastellaan kaikkia yksityisen sektorin yrityksiä keskimäärin, voidaan tehdä seuraava arvio:

 • Jos tehdyltä työajalta maksetaan 100 euroa, maksavat yritykset sivukuluina lisäksi keskimäärin 70 euroa.