Lausunto ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 15 §:n muutosehdotusluonnoksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 15 §:n muuttamisesta 7.9.2020 (VN/14518/2020)

Pykäläehdotus perusteluineen

Lausunto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta. Esityksen mukaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 15 §:ään lisättäisiin valtuutussäännös, jonka perusteella Opetushallitus voisi määrätä koulutuksen järjestäjän pyynnöstä 33 §:ssä tarkoitettua tilauskoulutusta ja 35 §:ssä tarkoitettua koulutusvientiä varten tutkinnon perusteet. Näissä perusteissa voitaisiin poiketa välttämättömiltä osin niistä tässä pykälässä tarkoitettujen tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista, jotka liittyvät Suomen lainsäädäntöön, kulttuuriin tai olosuhteisiin taikka vastaaviin Suomeen sidoksissa oleviin seikkoihin. Opetushallitus perisi koulutuksen järjestäjältä maksun tilauskoulutusta tai koulutusvientiä varten määräämistään tutkinnon perusteista.

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa yhdenmukaisiin tutkinnon perusteisiin perustuva tilauskoulutus ja koulutusvienti myös kokeilun päätyttyä. Esitys purkaa koulutusviennin esteitä, ja sen tavoitteena on varmistaa koulutuksen laatua. Ehdotettu muutos mahdollistaa myös muiden kuin kokeiluluvan saaneiden koulutuksen järjestäjien pääsyn koulutusvientimarkkinoille niin, että heillä olisi käytössään Opetushallituksen koulutusvientiä varten laatimat perusteet

EK kannattaa valmistelussa olevaa muutosta ja korostaa sitä, että tutkinnoissa voitaisiin poiketa vain välttämättömiltä osin tutkintojen perusteista.

EK pitää myös tärkeänä sitä, että tilauskoulutusta ja koulutusvientiä varten tehdyt tutkinnon perusteet tulee käydä esityksen 15 §:n 4 momentin mukaisesti käydä läpi asianomaisen työelämätoimikunnan kanssa.