Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi arvonlisäverolain 30 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i §:n muuttamisesta

11.08.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi arvonlisäverolain 30 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i §:n muuttamisesta.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto ry:ltä (jäljempänä EK) lausuntoa otsikon asiassa. Arvonlisäverolakia muutettaisiin siten, että kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta voisi hakeutua verovelvolliseksi, jos kiinteistön käyttäjänä olisi yksityinen ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Samoin verovelvolliseksi voisi hakeutua tilanteessa, jossa kiinteistöosakeyhtiön (keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö) osakkaana olisi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i §:ssä tarkoitettu yksityisen ammatillisen koulutuksen järjestäjä.

EK kannattaa esitettyä arvonlisäverolain 30 §:n muutosta ja samoin sitä, että esityksen mukaan yksityisen ammatillisen koulutuksen järjestäjien verottomasta koulutustoiminnasta aiheutuvien arvonlisäveromenojen osalta siirryttäisiin niin sanottuun euro eurosta -periaatteen mukaiseen kompensaatiomenettelyyn. Kompensaatiomenettelystä säädettäessä tulee varmistua myös siitä, että euro eurosta -periaatetta sovelletaan myös ko. toimintaan kohdistuviin arvonlisäverollisiin investointeihin.

Edellä mainituilla muutoksilla varmistettaisiin se, että yksityisen ammatillisen koulutuksen järjestäjä olisi verotuksellisesti näiltä osin samassa asemassa kunnallisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa.

Kunnioittavasti
Elinkeinoelämän keskusliitto ry
Talouspolitiikka
Jussi Mustonen
johtaja