Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi alkoholilain 33 §:n ja rikoslain 30 luvun 1 A §:n muuttamisesta (EK-2012-199)

21.05.2012

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut luonnoksen hallituksen esitykseksi laeiksi alkoholilain 33 §:n ja rikoslain 30 luvun 1 a §:n muuttamisesta. Esityksellä rajoitettaisiin alkoholijuomien mainontaa seuraavasti:

– kaikki mietojen alkoholijuomien markkinointi yleisillä paikoilla olisi kiellettyä lukuun ottamatta vähittäismyynti- ja anniskelupaikkoja ja juoman hinnan ilmoittamista niiden ulkopuolella
– mietojen alkoholijuomien markkinointi olisi muutoin sallittua vain laissa erikseen säädetyn tuotetiedon esittämiseksi
– mietojen alkoholijuomien televisiomainonnan aikarajoitusta kello 7 – 21 pidennettäisiin kello 23:een ja radiomainonnalle säädettäisiin sama aikaraja.

Esitysluonnoksen ehdotukset rajoittaisivat alkoholimainontaa merkittävästi nykyisestä ja enemmän kuin muissa EU-maissa keskimäärin.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK toteaa, että sosiaali- ja terveysministeriön asettama laajapohjainen työryhmä selvitti syksyn 2009 ja kevään 2010 aikana 1.1.2008 voimaan tulleiden alkoholimainontarajoitusten vaikutuksia, arvioi mielikuvamainontaa koskevien lisätoimenpiteiden tarpeellisuutta, käsitteli mahdollisuuksia vaikuttaa nuorten alkoholin käyttöön sekä selvitti, millä tavoin alkoholin aloittamisikää olisi mahdollista myöhentää.

Työryhmän kesäkuussa 2010 julkaistussa muistiossa todettiin yhteenvetona, että 1.1.2008 voimaan tulleita mainonnan rajoituksia noudatetaan kattavasti. Muistiossa todettiin myös, että alkoholin mielikuvamainontaa koskevat lainsäädännölliset toimenpiteet eivät ole tarkoituksenmukaisia. Muistiossa nostettiin esiin muun muassa valistus, lasten ja nuorten medialukutaidon parantaminen sekä mainonnan eettisen neuvoston laajempi hyödyntäminen keinoina vaikuttaa nuorten alkoholin käyttöön ja alkoholimainonnan sisältöön.

EK piti ja pitää edelleen edellä mainittuja työryhmän johtopäätöksiä perusteltuina. EK pitää hyvänä, että työryhmän muistiossa oli paremman sääntelyn periaatteiden mukaisesti pyritty selvittämään lainsäädännön vaikutuksia sekä arvioitu monipuolisesti erilaisia keinoja vaikuttaa alkoholimainonnan sisältöön ja nuorten alkoholin käyttöön.

EK toteaa, että luonnoksessa hallituksen esitykseksi ei esitetä seikkoja, kuten esimerkiksi uusia, vuoden 2010 kesäkuun jälkeen julkaistuja tutkimustuloksia alkoholimainonnasta ja sen vaikutuksista Suomessa, jotka perustelisivat alkoholijuomien mainontaa koskevan lainsäädännön arvioimista uudelleen vuosina 2009 ja 2010 työskennelleen laajapohjaisen työryhmän johtopäätöksistä poikkeavin tavoin. Luonnoksessa ei myöskään arvioida riittävässä määrin esimerkiksi voimassa olevan sääntelyn valvonnan tehokkuutta ja riittävyyttä tai alkoholimainontaa koskevissa itsesääntelyjärjestelmissä viime vuosina tapahtunutta kehitystä. EK katsookin, että luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetut merkittävät rajoitukset alkoholijuomien mainontaan ja siten elinkeinovapauteen ja sananvapauteen eivät ole perusteltuja eivätkä hyväksyttäviä.

EK toteaa lisäksi, että pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma sisältää kirjauksen alkoholilain kokonaisuudistuksesta. EK katsoo, että alkoholijuomien mainontaa tulisi tarkastella osana kokonaisuudistusta sen sijaan, että mainontaa tarkastellaan kokonaisuudesta irrotettuna erillisenä asiana.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto
Lainsäädäntö ja kauppapolitiikka

Jukka Ahtela
Johtaja