EK:s konjunkturbarometer: Klart stigande konjunkturer låter ännu vänta på sig

07.05.2014

De finländska företagens konjunkturförväntningar för sommaren är lite högre än tidigare, men en märkbar förändring till det bättre kan inte ännu ses. Konjunkturutvecklingen blev ännu i början av året rätt anspråkslös.

EK:s färskaste Konjunkturbarometer visar att industriproduktionen bedöms hålla sig på nuvarande nivå eller öka endast en aning de närmaste månaderna. Försäljningen av tjänster som varit svag skulle svänga till en försiktig uppgång. Personalstyrkan skulle däremot fortfarande minska något i alla huvudbranscher.

För närvarande är konjunkturläget i alla huvudbranscherna sämre än i genomsnitt. Orderstocken är mindre än normal. Det finns också rikligt med fri kapacitet, även om graden av kapacitetsutnyttjande har stigit en aning.

Konjunkturbilden i företagen är synnerligen varierande. Det finns stora skillnader mellan företag och branscher i fråga om utsikterna för framtiden.

Konjunkturutsikterna har blivit något

Saldotalet som mäter industrinsallmänna konjunkturutsikter för de närmaste månaderna steg i april till talet +1 (i januari -7). I april uppgav 15 procent av industriföretagen att de tror på stigande konjunkturer för slutet av våren och början av sommaren medan 14 % spådde att tiderna blir sämre.

Saldotalet för konjunkturutsikterna för byggbranschen var i april -3 (-16 i januari). Av de byggnadsföretag som besvarade enkäten trodde 23 procent på bättre tiden medan 26 % förutspådde dystrare tider under samma period.

Saldotalet för konjunkturutsikterna i tjänsteföretagen sjönk till talet -6 i april (-2 i januari).

I den färskaste enkäten uppgav 11 % av företagen att de tror på bättre konjunkturer under slutet av våren och sommaren. 17 % av dem som besvarade enkäten väntade sig sämre tider.

I industrin var antalet nya order rätt stabilt i januari-mars. Antalet nya order i byggbranschen sjönk ännu något. Industriföretagen uppger att orderstocken ökat en aning men antalet order är fortfarande mindre än normalt.  I byggbranschen är var orderstocken oförändrad på en ganska låg nivå.

I industrin ligger lagren av färdiga varor fortfarande i likhet med föregående enkät på en lite högre nivå än i genomsnitt. Byggnadsföretagens antal osålda bostäder minskade däremot en aning.

Produktionsökningen mycket långsam de närmaste månaderna

I industrinökade produktionen en aning i januari-mars. Ökningen var till och med en aning större än var man väntat sig för tre månader sedan. Under det andra kvartalet tror man att produktionen ökar mycket svagt. Man tror inte heller på någon större ökning för slutet av sommaren. Produktionsvolymen i byggbranschen minskade en aning, men man bedömer att minskningen avstannar de närmaste månaderna. Försäljningen i tjänstesektorn ökade inte i början av året, men man tror på en försiktig ökning för de närmaste tre månaderna.

Graden av kapacitetsutnyttjande i industriföretagen har stigit en aning. Det finns dock fortfarande mera fri kapacitet än i genomsnitt. Enligt den nyaste enkäten utnyttjar endast 64 % av dem som besvarade enkäten kapaciteten fullt ut (53 % i januari).

Personalstyrkan minskar fortfarande något

Personalstyrkan har minskat under årets början såväl i byggbranschen som i tjänstesektorn. I industrin har personalutvecklingen varit en aning bättre än väntat – personalstyrkan var nästan oförändrad.

Förväntningarna för de närmaste månaderna är alltjämt rätt försiktiga. Personalstyrkan bedöms minska en aning i alla tre huvudbranscher.

Industriföretagen tror att försäljningspriserna är rätt stabila de närmaste månaderna. Kostnaderna har stigit en aning, man tror att priserna slutar stiga under slutet av våren. I byggbranschen har prisnivån sjunkit, men man förutspår att trycket på prissänkningar kommer att minska något. Kostnaderna skulle stiga en aning i slutet av våren. I tjänstesektorn ligger försäljningspriserna på nästan samma nivå som tidigare och man tror att de kommer att sjunka en aning under de närmaste månaderna. Kostnadsnivån har stigit moderat och de närmaste månaderna skulle stegringen avstanna nästan helt.

Lönsamheten ligger på nuvarande nivå

Lönsamheten förstärktes något i januari-mars uppgav de industri- och tjänsteföretag som besvarade enkäten. I byggbranschen sjönk lönsamheten en aning. Man väntar sig inga större förändringar i lönsamheten de närmste månaderna: i industrin skulle den stiga en aning, medan den i tjänstesektorn och byggbranschen skulle sjunka något.

Svag efterfrågan uppges ännu vara ett betydande hinder för tillväxten. I industrin uppgav 42 % av de företag som besvarade enkäten att efterfrågan är svag, i byggbranschen 58 % och i tjänstesektorn 41 %. Rekryteringssvårigheterna är med undantagför några tjänstebranscher rätt obetydliga, 12 % av företagen i tjänstesektorn har rekryteringssvårigheter. I byggbranschen och industrin var bristen på arbetskraft mera sällsynt. Däremot uppgav sju procent av industriföretagen att finansieringssvårigheter var ett hinder för tillväxten

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Den enkät som sammanställdes i april 2014 besvarades av 1 163 företag som sysselsatte cirka 260 000 personer.