I slutet av året väntas konjunkturerna fortsättningsvis vara svaga

06.08.2014

Vårens förbättrade utsikter har inte infriats

De finländska företagens konjunkturförväntningar för slutet av året är fortfarande rätt anspråkslösa. De något bättre utsikter som man förutspådde på våren har inte infriats under sommaren.   

Enligt den av EK i juli utförda Konjunkturbarometern skulle industriproduktionen öka, men tillväxten är mycket långsam. Försäljningen av tjänster har utvecklats svagt och den väntas inte just öka under de närmaste månaderna.  Personalstyrkan minskar något i alla huvudbranscher.

För närvarande är konjunkturläget i alla huvudbranscherna sämre än i genomsnitt. Orderstocken är i de flesta branscher klart mindre än normalt. Graden av kapacitetsutnyttjande har stigit från föregående år, men ligger fortfarande under långtidsmedeltalet.

Konjunkturutsikterna är fortfarande försiktiga

Saldotalet som mäter industrinsallmänna konjunkturutsikter för de närmaste månaderna var i juli -2 (i april +1)). I juli uppgav 13 procent av industriföretagen att de tror på stigande konjunkturer för den senare hälften av året medan 15 % bedömde att tiderna blir sämre.

Saldotalet för konjunkturutsikterna för byggbranschen var i juli -12 (-3 i april).  Av de byggnadsföretag som besvarade enkäten trodde 17 % på bättre tiden medan 29 % bedömde att konjunkturerna fortsätter att sjunka.

Saldotalet för konjunkturutsikterna i tjänsteföretagen sjönk till talet -10 (-6 i april).

Enligt enkäten i juli tror 11 % av företagen på bättre konjunkturer medan 21 % av de företag som besvarade enkäten tror att konjunkturläget kommer att försämras i slutet av året.

I industrin var antalet nya order under försommaren en besvikelse. Antalet nya order sjönk, även om man i föregående baromerterenkät väntade att antalet order skulle öka. Också i byggbranschen minskade orderstocken en aning. Orderstocken i industriföretgen har minskat en aning och man uppger att den är mindre än normalt. Också i byggbranschen är orderstocken mindre än i genomsnitt.

I industrin är lagren av färdiga varor något större än normalt. Byggnadsföretagens antal osålda bostäder ökade och är nu lite högre än normalt.

Produktionen ökar mycket långsamt – tjänsteförsäljningens utveckling rätt svag

I industrinvar produktionen nästan oförändrad i april-juni. Ökningen motsvarade de bedömningar man gjorde i föregående enkät. Man förutspår att produktionen ökar den senare delen av året, men synnerligen långsamt. Produktionsvolymen i byggbranschen har just inte ändrats och man bedömer att den blir rätt stabil också de närmaste månaderna. Försäljningen i tjänsteföretagen blev sämre än väntat och försäljningsvolymen minskade. De närmaste månaderna väntas försäljningen inte öka, men just före årets slut tror man på en försiktig uppgång.

Graden av kapacitetsutnyttjande i industriföretagen låg på samma nivå som tidigare på våren. Det finns fortfarande mera fri kapacitet än i genomsnitt. I juli utnyttjades produktionskapaciteten fullt ut i endast 64 procent av företagen (också i april 64 %).

Personalstyrkan minskar en aning i alla huvudbranscher

Personalstyrkan har minskat under april-juni såväl i byggbranschen som i tjänstesektorn. I industrin har personalutvecklingen varit en aning bättre än väntat och personalstyrkan var så gott som på samma nivå som i början av året.

Förväntningarna för de närmaste månaderna i fråga om personalstyrkan är alltjämt rätt försiktiga. Personalstyrkan bedöms under hösten minska en aning i alla tre huvudbranscher.

Industri- och byggnadsföretagen tror att försäljningspriserna kommer att sjunka något de närmste månaderna. I tjänstesektorn skulle ändringarna vara små. Kostnaderna bedöms vara nästan oförändrade i industrin och byggbranschen. I tjänstesektorn avtar kostnadsstegringen och de närmaste månaderna tror man att kostnaderna stiger endast en aning.

Lönsamheten blir lite bättre i industrin

Lönsamheten förstärktes något under april-juni i industrin. Förväntningarna inför början av hösten är också försiktigt positiva. I byggbranschen har lönsamheten sjunkit en aning och den kommer att vara oförändrad de närmaste månaderna. Företagens lönsamhet i tjänstesektorn väntas fortsätta sjunka något också under början av hösten.

Svag efterfrågan uppges ännu vara det största hindret för verksamheten. I industrin uppgav 43 % av de företag som besvarade enkäten att efterfrågan är svag, i byggbranschen 46 % och i tjänstesektorn 40 %. Rekryteringssvårigheterna är allmänt taget rätt obetydliga. Rekryteringssvårigheterna är allmännast i tjänsteföretag: 11 % av tjänsteföreagen upplever att det är svårt att få yrkeskunnig arbetskraft. Finansieringssvårigheterna är allmännast i byggbranschen, där nio procent av de företag som besvarade enkäten har svårigheter med finansieringen.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Den enkät som sammanställdes i juli 2014 besvarades av 1 130 företag som sysselsatte cirka 250 000 personer i Finland.

Tilläggsuppgifter: Penna Urrila,
penna.urrila(at)ek.fi
tfn 09 420 226 06 eller 040 570 7860

Barometern och publikationer finns under adress www.ek.fi