Kehysriihi: Kannustinloukkuja purettava päivähoitomaksuja alentamalla ja kasvua vauhditettava t&k-panostuksilla

14.03.2018

Elinkeinoelämän keskusliitto esittää, että hallitus kohdistaisi kehysriihen panostukset kannustinloukkujen purkamiseen ja talouskasvun vauhdittamiseen. Tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen ja sen myötä julkisen talouden tervehdyttäminen.

– Lähestymme hallituksen 72 prosentin työllisyysastetavoitetta, mutta pohjoismaisella tasolla olevien julkisten palvelujen turvaaminen edellyttää myös pohjoismaista 75 prosentin työllisyysastetta. Nykyisellä hallituksella on vielä työkaluja pakissaan työllisyyskehityksen vauhdittamiseksi. Ne on otettava käyttöön, arvioi EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Alkanut talouskasvu näkyy myönteisesti myös julkisen talouden tilassa, mutta ei hoida kuntoon pitkän aikavälin kestävyysvajetta. Korkean työllisyysasteen lisäksi meidän on pidettävä huolta siitä, että julkisesti rahoitetut palvelut tuotetaan tehokkaasti.

Verotulojen kasvusta huolimatta joudumme jatkamaan kurinalaista talouslinjaa lähivuosina. Sen vuoksi EK:n ehdotukset ovat kohdistettuja täsmätoimia, jotka on mahdollista toteuttaa vaikuttavasti ja nopealla aikataululla, toteaa Häkämies.

EK:n 18 ehdotusta työllisyysasteen nostamiseksi ja kasvun vauhdittamiseksi:

Kannustinloukut on purettava:

 1. Päivähoitomaksuja alennetaan 20–25 prosenttia eli keskituloisessa perheessä noin 35–40 euroa kuukaudessa
 2. Parannetaan asumistuen kannustavuutta siten, että työtuloista otetaan huomioon vain 80 prosenttia asumistukea laskettaessa
 3. Parannetaan työvoiman alueellista liikkuvuutta korottamalla liikkuvuusavustusta 1,5 kertaiseksi

Työn verotusta on kevennettävä:

 1. Työn verotusta kevennetään hallitusohjelman mukaisesti (kustannus noin 200 miljoonaa euroa)

Työvoiman saatavuus on turvattava:

 1. Yrityksen on voitava työllistää oppisopimusopiskelija, vaikka yritys olisi lomauttanut tai irtisanonut työntekijöitään
 2. Parannetaan työnvälitystä lisäämällä yksityisten työvoimapalveluiden käyttöä työttömien aktivoimisessa
 3. Helpotetaan työperusteista maahanmuuttoa lisäämällä ulkoisten palveluntarjoajien käyttöä oleskelulupahakemusten tekemisessä
 4. Helpotetaan yritysten työvoimapulaa nopeuttamalla työperusteisen maahanmuuton osapäätöksiä.
 5. Kohdistetaan palkkatuki paremmin tukemaan työllistymistä yksityiselle sektorille ja maahanmuuttajien kotouttamiseen.

Yksinkertaistetaan työmatkakulujen verovähennystä:

 1. Siirrytään työmatkakulujen verovähennyksissä kilometriperusteiseen malliin

Vauhditetaan kasvua:

 1. Lisätään Business Finlandin innovaatioavustuksia 100 miljoonalla
 2. Tuetaan PK-yritysten vientiä vauhdittamalla Team Finland toimintaa, jatkamalla kasvuohjelmia sekö Talent Boost -ohjelmaa kansainvälisten osaajien rekrytoimiseksi Suomeen (kustannus 13 miljoonaa)
 3. Alennetaan pienten palvelinkeskusten sähköveroa, parannetaan isompien asemaa suhteessa kilpailijamaihin ja edistetään Suomen kilpailukykyä digi-infrassa (kustannus 17 miljoonaa)
 4. Vakautetaan yritysten toimintaympäristöä ja jatketaan vuonna 2019 väylämaksun puolitusta sekä rataveron poistoa (kustannus 55 miljoonaa)
 5. Korvataan ympäristölupa ilmoituksella tilanteissa, joissa olemassa olevaan yritystoimintaa muutetaan ja merkitys ympäristölle ei ole suuri

Vahvistetaan omistajuutta:

 1. Muutetaan hallituksen esitysluonnosta korkojen vähennysoikeudesta niin, ettei yritysten verorasitus kasva
 2. Ratkaistaan digitaalisen liiketoiminnan verotus globaalilla tasolla: EU:n ja Suomen ei tule edetä asiassa yksin
 3. Tuetaan kotitalouksien varallisuuden kasvua sijoitussäästötileillä. Yhtenäistetään vapaaehtoisten lisäeläkesäästöjen ikärajat lakisääteisten työeläkkeiden kanssa

Lisätietoja ja Jyri Häkämiehen haastattelupyynnöt:

Jenni Järvelä
Viestintäjohtaja, EK
p. 040 556 7156
jenni.jarvela@ek.fi