Konjunkturutsikterna för vintern försiktiga – förväntningarna på en snabb vändning till det bättre har avtagit

05.11.2014

De finländska företagens konjunkturutsikter för kommande vinter är försiktiga. Man bedömer att den allmänna konjunkturbilden försämras en aning och förväntningarna på en snabb ändring till det bättre har avtagit.

Enligt den av EK i oktober utförda Konjunkturbarometern förutspås industriproduktionen dock öka en aning de närmaste månaderna. Försäljningen av tjänster har utvecklats rätt svagt och den väntas inte öka under slutet av året. Personalstyrkan minskar något i alla huvudbranscher.

För närvarande är konjunkturläget i alla huvudbranscherna sämre än normalt. Orderstocken är i de flesta branscherna under det normala och det finns rätt mycket fri kapacitet.

Konjunkturutsikterna är ganska mörka

Saldotalet som mäter industrins allmänna konjunkturutsikter för de närmaste månaderna sjönk i oktober till -13 (i juli -2). I oktober uppgav 10 procent av industriföretagen att de tror på stigande konjunkturer under vintern medan 23 procent bedömde att tiderna blir sämre.

Saldotalet för konjunkturutsikterna i byggbranschen var i oktober -26 (-12 i juli). Av de byggnadsföretag som besvarade enkäten trodde 9 % på bättre tiden medan 35 % bedömde att konjunkturerna fortsätter att sjunka.

Saldotalet för konjunkturutsikterna i tjänsteföretagen sjönk till talet -18 (-10 i juli).

I den färskaste barometern bedömde 10 procent av de företag som svarade på enkäten att läget blir bättre medan 28 % av de svarande uppgav att tiderna blir sämre under följande halvår.

I industrin fick man nästan lika många nya order som under föregående kvartal. Utvecklingen i fråga om orderingången var något sämre än vad man väntade sig för tre månader sedan. I byggbranschen minskade antalet order en aning. Orderstocken i såväl industriföretagen som i byggbranschen är betydligt mindre än normalt.

I industrin har lagren av färdiga varor hållit sig nära genomsnittlig nivå. Antalet osålda bostäder hos byggnadsföretagen ökade och är ganska högt.

Produktionen ökar mycket långsamt – försäljningen av tjänster stampar på stället

I industrin ökade produktionen en aning i juli-september, men ökningen var trots det lite sämre än väntat. Man förutspår att produktionen ökar långsamt under slutet av året liksom under det första kvartalet i nästa år. Produktionsvolymen i byggbranschen har minskat något och man förutspår också en liten nedgång under slutet av året. Försäljningen i tjänsteföretagen var stabil i början av hösten. Man tror att försäljningen inte kommer att ändra mycket under slutet av året, liksom inte heller i början av nästa år.

Graden av kapacitetsutnyttjande i industriföretagen är rätt låg. Det finns klart mera fri kapacitet än i genomsnitt – i oktober uppgav endast 58 procent av de företag som besvarade enkäten att produktionskapaciteten utnyttjas fullt ut (64 % i juli).

Personalstyrkan minskar i alla huvudbranscher

Personalstyrkan minskade i juli-september i alla tre huvudbranscherna. Minskningen var störst i byggbranschen. Utsikterna i fråga on personalstyrkan är fortfarande rätt svaga och antalet sysselsatta bedöms fortsätta minska också de närmaste månaderna.

Försäljningspriserna väntas sjunka de närmste månaderna i alla tre huvudbranscherna, mest i byggbranschen. Kostnaderna bedöms stiga i tjänstesektorn, medan de antas sjunka något i byggbranschen. Kostnadsutvecklingen väntas vara oförändrad i industrin.

Lönsamheten blir bättre i industrin, i de övriga branscherna försämras den

I industrin fortsatte lönsamheten att förstärkas något i juli-september. I byggbranschen och i tjänstesektorn sjönk lönsamheten en aning. Man förutspår att lönsamhetsutvecklingen kommer att vara likadan under de närmaste månaderna: i industrin skulle lönsamheten öka något, i byggbranschen och i tjänstesektorn skulle den minska en aning.

Svag efterfrågan uppges fortfarande vara det största hindret för verksamheten. I industrin uppgav 41 % av de företag som besvarade enkäten att efterfrågan är svag, i byggbranschen 61 % och i tjänstesektorn 42 %. Rekryteringssvårigheterna är allmännast i tjänsteföretag: 12 % av tjänsteföreagen upplever att det är svårt att få yrkeskunnig arbetskraft. Finansieringssvårigheterna är allmännast i industrin och byggbranschen, där sju procent av de företag som besvarade enkäten har svårigheter med finansieringen.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Den enkät som sammanställdes i oktober 2014 besvarades av 1 314 företag som sysselsatte cirka 285 000 personer i Finland.

Tilläggsuppgifter: Penna Urrila, tfn 09 420 226 06 eller 040 570 7860