EK kannattaa tilaajavastuutyöryhmän ehdotuksia

24.03.2014

Tilaajavastuutyöryhmän mietintö on julkistettu tänään. Työryhmä on selvittänyt tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain toimivuutta ja muutostarpeita.

Keskeisenä ajatuksena on ollut selvittää, miten tilaajavastuu toimisi paremmin välineenä harmaan talouden torjunnassa. Toisena päämääränä on ollut vähentää tilaajavastuuvelvoitteista johtuvaa hallinnollista taakkaa. Kaiken kaikkiaan EK pitää työryhmän työn lopputulosta tasapainoisena ja kannatettavana.

– Koemme, että harmaan talouden torjunta on tärkeä päämäärä. Sen torjumisella turvataan paitsi yhteiskunnan fiskaalisia intressejä myös edistetään yritysten tasavertaisia kilpailumahdollisuuksia. Ei ole toivottavaa, että kukaan hyötyisi siitä, että rikkoo velvollisuuksiaan, toteaa EK:n asiantuntija Mika Kärkkäinen.

EK on pitänyt työryhmässä esillä sitä, että viranomaisten ja yritysten rooli on pidettävä erillään harmaan talouden torjunnassa. Yrityksille ei voida sälyttää valvontavelvoitteita, jotka luonteensa puolesta kuuluvat viranomaisille. Hallinnollisen taakan on myös säilyttävä kohtuullisella tasolla, ja lain asettamien velvoitteiden on oltava ennakoitavia sekä vaivatta selvitettävissä.

Kolmikantainen työryhmä ehdottaa mietinnössä muun muassa laiminlyöntimaksujen suurentamista. Korotettu laiminlyöntimaksu, joka on ollut käytössä rakennustoimintaan liittyvissä sopimuksissa, ulotetaan nyt koskemaan kaikkia lain soveltamisalaan kuuluvia sopimuksia. Korotettu sanktio koskee tapauksia, joissa tilaajavastuuta rikotaan vakavasti.

Tilaajavastuun lain velvoitteiden täyttämisestä johtuvan työmäärän odotetaan helpottuvan, kun verovelan selvittämisessä hyödynnetään perustettavaa verovelkarekisteriä. Lain euromääräistä soveltamiskynnystä alihankintasopimuksissa nostetaan jonkin verran.

– Toivomme, että laki olisi uudistusten jälkeen helpompi soveltaa. Valvontakäytännössä on esiintynyt tapauksia, joissa viranomaisen tulkinta on tullut yllätyksenä lakia soveltaville yrityksille, sanoo Kärkkäinen. Työryhmän mietintöön perustuvat lakiesitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle tämän vuoden syksyllä.