EU julkisti biodiversiteettistrategian – EK panostaisi kansallisiin toimiin

20.05.2020

Suomen elinkeinoelämä pitää luonnon monimuotoisuuden turvaamista tärkeänä ja painottaa kansallista päätäntävaltaa sen edistämisessä.

Komission Green Deal -kokonaisuuteen kuuluvan biodiversiteettistrategian tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ulottamalla luonnonsuojelu laajalti eri sektoreille. Vuoteen 2030 tähtäävä strategia nostaa EU:n kunnianhimon tasoa merkittävästi myös suhteessa YK:n biodiversiteettineuvotteluihin.

Strategia määrittää korkeammat pinta-alatavoitteet suojelluille maa- ja vesialueille, korostaa vanhojen metsien ja soiden suojelua, edellyttää ennallistamistoimia heikentyneillä elinympäristöillä, ottaa kantaa energiatuotannon ja ruokaketjujen kestävyyteen sekä painottaa toimia maatalouteen, metsätalouteen ja kalastukseen.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää komission lähtökohtaa oikeana: luonnon monimuotoisuuden heikentyminen ja ilmastonmuutos ovat merkittäviä toisiinsa kytkeytyviä suuria globaaleja haasteita. Myös Suomessa luontotyyppien ja lajien uhanalaistuminen on vakava kysymys. Elinkeinoelämän tulee huomioida luontoarvot  toiminnassaan mukaan lukien materiaali- ja tuotantoketjujen kautta syntyvät vaikutukset myös kotimaan ja EU:n ulkopuolella.

EK:n arvion mukaan  EU:n biodiversiteettistrategiassa ei ole riittävästi huomioitu jäsenmaiden luonnontieteellisiä erityispiirteitä. Myöskään pinta-alaan perustuvat suojelutavoittee eivät tue biodiversiteetin tehokasta turvaamista parhaalla mahdollisella tavalla. Luonnonsuojelun tarpeet ovat hyvin erilaisia Euroopan eri laidoilla, siksi painopiste tulee olla suojelualueiden kansallisissa kriteereissä. Biodiversiteetin turvaaminen ja alueiden käytön yhteensovittaminen on tärkeä kansallinen tehtävä. Suomessa vapaaehtoiset toimet ja ohjelmat ovat erittäin tehokas ja laajasti hyväksytty tapa asian edistämiseksi.