Jokainen nuori on ensimmäisen kesätyöpaikan arvoinen

01.04.2022

EK:n kesätyökyselyiden perusteella kahden edellisen koronakesän aikana yrityksissä on menetetty yhteensä 70 000 kesätyöpaikkaa.

Ensi kesä näyttää kuitenkin valoisammalta, kun EK:n jäsenyritykset ennakoivat palkkaavansa jopa 120 000 kesätyöntekijää. Kunnissa ja kuntayhtymissä on tarjolla noin 50 000 kuntien itsensä tarjoamaa tai tukemaa kesätyöpaikkaa. Nousu kesätyöpaikkojen määrässä sekä yrityksissä että kunnissa on jopa historiallisen suurta, vaikka vielä jäädään hieman koronaa edeltävistä ennätyskesistä.

Nuoret näkevät kesätyöllä olevan paljon vaikutusta ammatinvalinnassa. Miltei puolet nuorisobarometriin 2019 vastanneista koki kesätöillä ja työharjoittelulla olleen ainakin melko paljon vaikutusta oman alan valintaan. Eri toimialoja koskettavassa osaajapulassa on tärkeä kiinnittää huomiota siihen, että nuorilla olisi mahdollisuuksiin saada myönteisiä kokemuksia työelämästä.

Lyhytkin kesätyökokemus auttaa seuraavan työpaikan saamisessa.

Lyhytkin kesätyökokemus auttaa seuraavan työpaikan saamisessa. Tämä korostuu erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten kohdalla, joille työllistyminen on vaikeampaa. Esimerkiksi toimintakyvyn rajoite, maahanmuuttajatausta tai perhetaustasta johtuva huono-osaisuus voi vaikeuttaa nuoren ensimmäisen kesätyöpaikan saamista. On yhteisesti kiinnitettävä huomiota siihen, että mahdollisuuksia ja työelämäkokemuksia tarjottaisiin erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Työllisyyden ja kestävien työurien kannalta on tärkeää pitää kaikki nuoret mukana, vahvistaa minäpystyvyyden tunnetta ja osallisuutta yhteiskunnallisena toimijana.

Toisena nuorten kesätyömahdollisuuksia lisäävänä keinona ovat kuntien tarjoamat kesätyösetelit. Useimmat Suomen kunnat tarjoavat ainakin osalle alaikäisistä nuorista noin 350-450 euron arvoisen kesätyösetelin, jonka työnantaja voi hyödyntää nuoren palkkakulujen kattamiseen. Nuorisobarometrin mukaan 58 % nuorista kertoo haluavansa kokeilla yrittäjyyttä jossain vaiheessa työuraansa. Kunnat voivat myöntää kesätyösetelin sijasta nuorelle myös vastaavan suuruisen “kesäyrittäjyyssetelin”, eräänlaisen kesäyrittäjyyden starttirahan, jolla kannustetaan nuoria luomaan oma kesätyöpaikkansa.

Nuorten kesätyö on investointi, joka maksaa moninkertaisesti itsensä takaisin niin työnantajille, yhteiskunnalle kuin erityisesti nuorille itselleen.

Mikko Vieltojärvi, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Katja Asikainen, vaikuttamistyön päällikkö, Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
Anna Kukka, neuvottelupäällikkö, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT