Luontotiekartat tuovat konkretiaa toimialojen monimuotoisuustyöhön

23.05.2024

EK:n toimialaliitot laativat luontotiekarttoja, jotka vauhdittavat yritysten toimia biodiversiteetin vahvistamiseksi. Kokosimme poimintoja kuuden keskeisen toimialan tiekarttatyöstä.

Luontokadon eteneminen on kiihtynyt hätätilan partaalle, todettiin EK:n monimuotoisuusseminaarissa 22.5. Seuraukset ovat vakavat niin ympäristölle, ihmiskunnalle kuin taloudelle.

Juhlapuhuja tohtori Jenni Haukio vetosi käytännön tekojen puolesta: ”Enää ei voi odottaa. On pakko saada liikkeelle akuutteja toimia, jotta lajeja ja kokonaisia ekosysteemejä pystytään pelastamaan. Yksittäiset yritykset ja niiden luonnonsuojelutoimet ovat osa välttämätöntä muutosliikettä. ”

Tähän huutoon vastataan osaltaan toimialaliittojen luontotiekartoilla.

Kysyimme toimialoilta kaksi kysymystä. Alla kuuden liiton vastaukset:

1) Mihin luontotiekarttaa (tai vastaavaa työkalua) tarvitaan ja miten se auttaa teidän alan yrityksiä etenemään monimuotoisuustyössä?
2) Antakaa pari esimerkkiä, mitä teidän toimialalla tehdään jo nyt lajikadon pysäyttämiseksi?

 

Elintarviketeollisuus

1) Keväällä 2023 valmistunut elintarviketeollisuuden biodiversiteettiselvityksemme edistää luonnon monimuotoisuutta koko elintarvikearvoketjussa. Se auttaa yrityksiä tunnistamaan omat luontovaikutukset ja tarjoaa keinoja niiden vähentämiseksi.

2) Hyvä esimerkki on elintarvikeyritysten yhteistyö raaka-ainetuottajien kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi luontoa säästäviä viljelykriteereitä ja maatilojen monimuotoisuusselvityksiä. Lisäksi tehdään paljon koulutuksia ja tutkimushankkeita. Osa yrityksistä myös maksaa sopimustuottajilleen lisäkannustinta luonnon monimuotoisuustyöstä.

Lisätiedot Elintarviketeollisuusliitossa:
Toimialapäällikkö Mari Raininko

Energiateollisuus

1) Tavoitteenamme on saada jäsenyritysten monimuotoisuustyö yhtä hyvään vauhtiin kuin ilmastotoimissa. Energiateollisuuden biodiversiteettikartta on tärkeä työkalu, joka auttaa meitä aktivoimaan jäsenyrityksiä. Tiekartassa olemme asettaneet toimialan yhteisen biodiversiteettitavoitteen sekä tunnistaneet 10 eri toiminnon keskeiset keinot ympäristövaikutusten hallintaan.

2) Esimerkkejä löytyy laajalti. Sähkönsiirron voimalinjoja reititetään metsiä säästäen ja korvaavia luontotyyppejä rakentaen. Aurinko- ja tuulipuistot sijoitetaan siten, että maankäyttö- ja luontovaikutukset minimoidaan. Bioenergian tuottajat hyödyntävät metsä- ja sahateollisuuden ja metsänhoidon sivuvirtoja. Paljon tehdään myös vesivoiman tuotannossa liittyen esimerkiksi vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamiseen.

Lisätiedot Energiateollisuudessa:
Asiantuntija Heidi Lettojärvi

Rakennusteollisuus

1) Rakennusala pyrkii monimuotoisuudessa kohti nettopositiivisuutta, jotta luontovaikutukset jäisivät plussan puolelle. Rakennusalan biodiversiteettikartta ohjaa toimialan yrityksiä kohti tätä tavoitetta. Olemme tiekartassa kuvanneet biodiversiteettivaikutuksia läpi koko rakentamisen prosessin, jotta yritykset pystyvät tunnistamaan oman toiminnan kannalta relevantit fokusalueet. Käytännön toimien suunnittelussa auttavat eri alitoimialoille laaditut toimenpidelistat.

2) Nettopositiivisuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että rakennetun ympäristön lajikirjoa parannetaan. Tai maa-aineksen ottajat nostavat kohteen luontoarvot paremmalle tasolle kuin ne olivat ennen maa-aineksen ottoa. Luonnonvarojen käyttöä minimoidaan esimerkiksi resurssitehokkuuden ja kiertotalouden keinoin. Innovaatioita tehdään jatkuvasti ja erilaisia toimintamalleja on useita, yhtenä esimerkkinä vaikkapa ’ekosysteemihotellit’, jolloin eliölajeja siirretään rakennushankkeen ajaksi tilapäiseen sijaintipaikkaan.

Lisätiedot Rakennusteollisuudessa:
johtaja Juha Laurila

Kemianteollisuus

1) Kemianteollisuudessa arvioitiin luontovaikutuksia keväällä 2022 ja siitä syntyi toimialalle tiekartta, joka linkitettiin osaksi aiempaa hiilineutraalisuustavoitetta. Tavoitteemme on luontopositiivinen, hiilineutraali kemia 2045. Luontotiekarttamme keskittyy kuitenkin toimiin seuraavan vuosikymmenen aikana. Kemianteollisuus perustuu pitkiin arvoketjuihin, mikä tekee luontovaikutusten tunnistamisesta ja hallitsemisesta haastavaa. Tiekartan avulla autamme hahmottamaan näitä ympäristövaikutusten ketjuja ja riippuvuuksia, sekä erityisesti lisäämään tietoisuutta yritysten luontoriippuvaisuuksista ja -vaikutuksista.

2) Kemianteollisuuden keskeisimmät luontovaikutukset liittyvät ilmastonmuutoksen hillintään, ja suoria kasvihuonekaasupäästöjä on vähennetty vuosi vuodelta. Ympäristövastuullista ja resurssitehokasta kemianteollisuutta on Suomessa harjoitettu jo vuosikymmenten ajan, esimerkiksi vesiosaamisella ja kiertotalouden keinoin. Nyt keskitymme entistä enemmän raaka-aineisiin liittyviin biodiversiteettikysymyksiin.

Lisätiedot Kemianteollisuudesta:
asiantuntija, vastuullisuus, Johanna Pentjärvi

Palvelualat

1) Palvelualojen biodiversiteettiselvitys auttaa kirkastamaan moninaisten palvelusektoreiden roolia luontokadon pysäyttämisessä. Selvitys luo pohjan tulevien toimien suunnittelulle, ja lisäksi sen valmistelu on ollut tehokas tapa lisätä jäsenistön osaamista. Palta jatkaa biodiversiteettityötä perustamalla jäsenilleen verkoston, jossa jaetaan tietoa ja opitaan yhdessä.

2) Valtaosa hankkeiden biodiversiteettivaikutuksista lyödään lukkoon jo suunnitteluvaiheessa, oli sitten kyse rakennuksesta, liikenneväylistä tai leikkipuistosta. Siksi alkuvaiheen suunnittelupalveluita tarjoavat yritykset – esimerkiksi arkkitehdit tai maisema-arkkitehdit – pystyvät parhaimmillaan aikaansaamaan suuren mittakaavan luontohyötyjä. Kuluttajapalveluiden esimerkkinä voi mainita tapahtumanjärjestäjät, jotka voivat panostaa esimerkiksi tapahtumapaikan valintaan ja kulkuväylien sijoitteluun, materiaalien ja tarjoilujen ekologisuuteen ja jätteiden kierrätykseen.

Lisätiedot Paltasta:
Elinkeinopolitiikan asiantuntija Mikko Paloneva

Teknologiateollisuus

1) Teknologiateollisuus on sitoutunut tukemaan EU:n biodiversiteettistrategian tavoitetta, jonka mukaan luonnon monimuotoisuus on lähtenyt toipumaan vuoteen 2030 mennessä. Koko toimialalle on vahvistettu jo vuonna 2020 biodiversiteettiohjelma, jonka ohjeiden, verkostojen ja käytäntöjen avulla alan yritykset pystyvät edistämään omia biodiversiteettitavoitteitaan. Ohjelma päivitetään vuoden 2024 aikana luonnon monimuotoisuuden ohjelmaksi, jonka ensimmäinen osa ilmestyi juuri. Seuraavaksi julkaistaan yrityksille käsikirja luonnon monimonimuotoisuuden hallintaan.

2) Teknologiateollisuuden yritysten luontohyödyt toteutuvat kahta kautta: omaan toimintaan kohdistuvilla toimenpiteillä sekä asiakkaiden käyttöön kehitettävillä ratkaisuilla. Esimerkiksi päästöjen vähentäminen ja materiaalien kierrättäminen ovat merkittävässä roolissa. Yksi tärkeä esimerkki luonnon monimuotoisuuden hallinnasta on veden käytön hallinta. Yhä pahempien vesikriisien maailmassa teollisuusyritysten on tärkeää kiinnittää huomiota vastuulliseen veden käyttöön läpi arvoketjujen, ja toimialalle on luotu vesivastuullisuuslinjaukset. Suomalaiset teknologiayritykset myös tuottavat vettä puhdistavia ja säästäviä ratkaisuja globaaleihin tarpeisiin.

Lisätiedot Teknologiateollisuudesta:
Vastuullisuusjohtaja Pirita Lindell