Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikainen muutos

Valtiovarainministeriö | 8.2.2021 | VN/25770/2020

Esityksen tarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön esiteasetuksen muutosasetuksella avoimuusdirektiiviin lisätty jäsenvaltio-optio liikkeeseenlaskijoiden sähköiseen tilinpäätösraportointiin (ESEF) siirtymisen lykkäyksestä. Lykkäys mahdollistaa liikkeeseenlaskijoiden siirtymisen sähköiseen raportointiin vasta 1.1.2021 tai sen jälkeen
alkavilta tilikausilta.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:ää väliaikaisesti. Esityksen tarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön esiteasetuksen muutosasetuksella avoimuusdirektiiviin lisätty jäsenvaltio-optio liikkeeseenlaskijoiden sähköiseen tilinpäätösraportointiin (ESEF) siirtymisen lykkäyksestä. Lykkäys mahdollistaa liikkeeseenlaskijoille siirtymisen sähköiseen raportointimuotoon vasta 1.1.2021 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta.

EK pitää esitettyä jäsenvaltio-option täytäntöönpanoa perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena sen mahdollistamiseksi, että liikkeeseenlaskijat voivat harkintansa mukaan siirtyä ESEF-raportointiin vasta 1.1.2021 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta.