Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta (EK-2012-269)

14.09.2012

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta. Asetuksella pannaan täytäntöön teollisuuspäästödirektiivin (2010/75/EU) luvun III ja liitteen V suuria polttolaitoksia koskevat vaatimukset. Uusi LCP-asetus tulisi voimaan 7.1.2013 ja se korvaisi vanhan LCP-asetuksen (1017/2002) lukuun ottamatta niitä vanhan LCP-asetuksen tiettyjä säädöksiä, joita noudatetaan 31.12.2015 asti.

Lausuntonaan EK esittää:

Teollisuuspäästödirektiivi ja sen mukaisesti toiminnoilta edellytettävä paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) sekä direktiivin suuria polttolaitoksia koskevat päästöjen vähimmäisvaatimukset edellyttävät lähivuosina merkittäviä investointeja ja muutostoimenpiteitä valtaosassa suomalaisia energiantuotantolaitoksia. Huomattavien kustannusvaikutusten rinnalla saavutettavien ympäristöhyötyjen on toisaalta todettu teollisuuspäästödirektiivin vaikutusten arvioinnissa jäävän vähäisiksi mm. kaukokulkeuman suuren merkityksen takia.

EK pitää välttämättömänä teollisuuspäästödirektiivin mahdollistamien joustoelementtien täysimääräistä käyttöönottoa, jotta kaikkein kustannustehottomimmat investoinnit voidaan välttää ja vaadittavien investointien sujuva toteuttaminen varmistaa.

Monissa olemassa olevissa polttolaitoksissa uusia päästöjen vähimmäisvaatimuksia tulee noudattaa 1.1.2016 alkaen. Lisähaasteensa vähimmäisvaatimusten täyttämiseen ja päästöjen tarkkailuun tuo asetuksen 4 §:n mukainen polttoainetehon yhteenlaskemissääntö. Polttolaitostapauksesta riippuen tilanne voi olla hyvinkin epäselvä ja tulkinnanvarainen ja tällaisissa tapauksissa tulkinnat voidaan käytännössä vahvistaa vain ympäristölupamenettelyssä. Tällöin lupien uusiminen tulee olla tehtynä aluehallintovirastoissa vuoden 2016 alkuun mennessä.

Edellä kuvattu aikataulu asettaa sekä toimijat että lupaviranomaiset erittäin kireän aikataulun eteen. Ympäristölupien tarkistuksiin tuleekin löytää sujuvat ja yksinkertaiset menettelyt. Pääsääntönä tulisi olla, että ympäristöluvat tarkistetaan vain siltä osin, kuin on välttämätöntä laitoskohtaisen piipputulkinnan ja sen perusteella määräytyvien päästöraja-arvojen sekä niiden noudattamiseen liittyvien aikataulujen täsmentämiseksi. Teollisuuspäästödirektiivistä seuraavat muut velvoitteet esimerkiksi perustilaselvityksestä tulisi voida hoitaa niin, ettei esimerkiksi maaperään liittyvistä näytteenotoista aiheuteta lisähidastetta lupien tarkistuksiin.

Energiantuotannon suuria polttolaitoksia koskeva sääntely poikkeaa teollisuuspäästödirektiivin muista toimialoista siinä, että BAT-vaatimusten ohella on säädetty päästöjen vähimmäisvaatimuksista direktiivin liitteessä V. Liitteen V vaatimuksia on teollisuuspäästödirektiivin hyväksymisen yhteydessä olennaisesti kiristetty ja tiukat päästöraja-arvot perustuvat vuonna 2006 hyväksyttyyn LCP-BAT-vertailuasiakirjaan. LCP-BREF on parhaillaan uusittavana ja uusi LCP-BREF BAT-päätelmineen hyväksyttäneen aikaisintaan vuonna 2014.

Edellä esitetty huomioon ottaen EK katsoo, että asetuksen 6 §:n perusteluissa on turhaan korostettu liitteen V vaatimusten olevan noudatettavissa vain erityistapauksissa. Tässä vaiheessa ei vielä tiedetä, minkälainen vaatimustasoero liitteen V vähimmäisvaatimusten ja uusien BAT-päätelmien väliin muodostuu. Lienee kuitenkin selvää, että jo kerran liitteen V päästöraja-arvoihin pääsemiseksi toteutetut investoinnit on voitava ottaa huomioon BAT-päätelmien päästötasoista poikkeamisen perusteena. Tämä siksi, että kireämpiin BAT-päästötasoihin pääsemiseksi tehtävät lisäinvestoinnit olisivat erittäin todennäköisesti kustannuksiltaan kohtuuttomia suhteessa niillä saavutettaviin ympäristöhyötyihin. Varsinaisesti teollisuuspäästödirektiivin täytän-töönpano ja BAT-päätelmien huomioon ottaminen lupamenettelyssä kuuluvat meneillään olevaan ja keskeneräisen YSL-uudistuksen projekti 1 valmisteluun.

EK haluaa korostaa myös avointa yhteistyötä ministeriön, toimijoiden ja viranomaisten välillä yhtenäisten tulkintojen ja käytäntöjen löytämiseksi LCP-laitosten lupien tarkistuksiin. Yhteistyö edesauttaisi myös laadukkaiden lupahakemusten tekemisessä ja nopeuttaisi osaltaan lupien tarkistuksia.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Infra ja ympäristö

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala