Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Matkailun edistämiskeskuksen toimintojen siirtämisestä Finpro ry:n ylläpidettäväksi (EK-2014-97)

19.06.2014

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitolta lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) toimintojen siirtämisestä Finpro ry:n ylläpidettäväksi. Esitys liittyy laajemmin Finpron uudistamiseen. MEK ja Finpro ry:n toimintojen yhdistämisellä pyritään selkeyttämään ja tehostamaan yrityksille suunnattavia kansainvälistymispalveluita. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2015 alusta. EK kiittää lausuntopyynnöstä, ja esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavan.

Synergiaa kansainvälistymisen neuvonta- ja verkottamispalveluihin

EK kannattaa esitystä. Sekä MEK että Finpro ry ovat nyt julkisrahoitteisia organisaatioita, joiden päämääränä on edistää elinkeinoelämän kansainvälistymistä. MEK:n fuusioitumisella Finproon vähennetään yritysten kokemaa kv-palveluiden sirpaleisuutta sekä vahvistetaan kv-palveluiden asiakaslähtöisyyttä Team Finlandin päämäärien mukaisesti.

Yhdistymisellä vahvistetaan perustaa matkailun edistämiselle ja matkailuelinkeinojen kansainvälistymiselle. Matkailuala kytkeytyy suoraan palvelu- (mm. terveys- ja hyvinvointiala) että muihin toimialoihin. Jatkossa matkailualan yritykset saavat tarvitsemansa julkiset kv-palvelut (markkinatiedon, neuvonnan ja verkottamispalvelut) samasta paikasta kuin muut kansainvälistyvät pk-yritykset. Samalla fuusio mahdollistaa Finpro ry:n kansallisen että kansainvälisen toimipisteverkoston entistä tehokkaamman hyödyntämisen myös matkailualan pk-yritysten kansainvälistymisen edistämisessä, että Suomen markkinoinnissa matkailu- että konferenssi- ja yritystapahtumakohteena.

Fuusiossa Finpro ry, ja sitä kautta Finpron asiakkaat, eli pk-yritykset, saavat puolestaan vahvistusta ja synergiaetua MEK:in matkailualan osaamisen, tutkimustiedon sekä koti- ja ulkomaan verkostojen kautta. Lisäksi MEK:n yhteistyöverkostot mm. kotimaisiin alueellisiin matkailumarkkinointialan toimijoihin vahvistavat Finpro ry:n liityntäpintaa maakuntiin. Lisäksi fuusio luo uusia mahdollisuuksia esimerkiksi vienninedistämismatkoille, joissa Finpro ry:llä on operatiivinen järjestämisvastuu.

Ulkomaisten matkailijoiden tuomista tuloista puolet tulee venäläisiltä matkailijoilta. MEK-fuusio lisää entisestään Finpron painetta jäsentää sen Venäjä-toiminnot mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla osana Team Finladia. EK toivoo lämpimästi, että Finpro ry:n yhteistyö Business Team for Russia -verkoston kanssa syvenee entisestään.

Matkailun asema Finprossa varmistettava

MEK-fuusion jälkeen Finpro ry sisältää toiminnallisesti kolmenlaisia toimintoja. Finpro suuntautuu pk-yritysten kansainvälistymiseen maailmalle, Invest in Finland (IIF) ulkomaisten investointien saamiseen Suomeen ja MEK puolestaan Suomen tunnettuuteen matkailun kohdemaana.

Kolmijako tulee näkymään myös Finpron organisaatiossa: MEK fuusioituu Finpro ry:een IIF-toiminnon tavoin, erillisenä Visit Finland -yksikkönään. EK toteaa, että matkailun pitäminen omana yksikkönään on perusteltua, jotta toimialan asema osana Finproa varmistetaan. Toisaalta erityistä huomiota on kiinnitettävä yhteistyön onnistumiseen, jotta fuusiossa puolin ja toisin saatavat synergiaedut aidosti saavutetaan.

Esityksen mukaan vuodesta 2015 lähtien MEK:lle myönnettävä toimintamääräraha poistuu ja vastaava määräraha sisältyy Finpro ry:lle annettavaan yleisavustukseen. Tällä hetkellä MEK:n määräraha muodostaa Finpro ry:n julkisrahoitteisesta kokonaisbudjetista noin neljänneksen. EK toteaa, että myös määrärahojen yhdistämistä voidaan pitää hallinnollisesti perusteltuna, mutta on varmistettava, etteivät matkailun resurssit ja asema fuusiossa heikenny.

Matkailuelinkeinon liittäminen Finpron toimintaan edellyttää matkailualan osaamisen ja ymmärryksen ulottumista myös Finpron johtoelimiin. EK korostaa, että Finpron hallituksessa tulee olla riittävä matkailualan edustus, ja että johtoryhmää laajennetaan Visit Finland -toiminnoista vastaavalla johtajalla.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kilpailukyky ja kasvu

Leena Mörttinen
Johtaja