Hallituksen esitys elintarvikelaiksi sekä laeiksi terveydensuojelulain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö | 29.5.2020 | VN/5663/2020

Elinkeinoelämän keskusliitto ry (EK) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikon asiassa ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Yleistä

Lausuttavana olevassa esityksessä päivitetään elintarvikelakia vastaamaan EU-lainsäädäntöä, jäsennetään valvontakokonaisuutta, lisätään valvontakeinoja ja hallinnollisia seuraamuksia. Ehdotetut muutokset selkeyttävät elintarvikelakia ja ovat pääosin kannatettavia. Esitämme seuraavassa muutamia yksityiskohtaisia huomioitamme eräistä ehdotuksista.

65 § Markkinoinnin kieltäminen ja oikaisu

Voimassa olevan lain mukaan ainoastaan Ruokavirastolla on mahdollisuus kieltää
elintarvikemääräysten vastainen markkinointi. Ehdotuksen mukaan markkinoinnin
kieltäminen ja oikaisu olisi jatkossa mahdollista myös alueelliselle viranomaiselle.

Katsomme, että tätä vastuuta ei tulisi hajauttaa alueellisille viranomaisille vaan toimivallan tulisi pysyä Ruokavirastolla. Osaamisen taso ja pätevyys näissä asioissa vaihtelee sen verran suuresti eri alueiden välillä, että oikeusvarmuuden ja tasapuolisuuden säilyttämiseksi toimivallan tulisi pysyä ainoastaan keskusvirastotasolla. Ratkaisutoimintaa voitaneen kehittää resursoimalla ja uudelleenorganisoimalla keskusviraston toimintaa, siirtämättä tätä ratkaisuvaltaa alueellisille toimijoille.

66 § Elintarvikevalvonnan seuraamusmaksu

Katsomme, että seuraamusmaksun maksimimäärä on varsin korkea (5000 euroa) ottaen huomioon, että seuraamusmaksu voidaan määrätä muiden hallinnollisten seuraamusten ohella. Ehdotetun seuraamusmaksun soveltamisen piirissä olisi laiminlyöntejä, joiden toteen näyttäminen olisi yksinkertaista eikä vaatisi tutkinnallisia toimia. Velvollisuuksien osalta lakiviittauksissa on kuitenkin varsin eritasoisia vaatimuksia: toiset ovat yksilöityjä, toiset yleisempiä kuten viittaus 5 §:ään toiminnan yleisiin vaatimuksiin. Katsomme, että viittaus elintarvike- ja kontaktimateriaalitoiminnan yleisiin vaatimuksiin ei ole tarpeeksi tarkkarajainen ja yksilöity ja se tulisi poistaa luettelosta.

71 § Kunnan suorittamasta elintarvikevalvonnasta vuosittain perittävä valvonnan perusmaksu

Ehdotuksen mukaan jatkossa perittäisiin aivan pienimpiä valvontakohteita lukuun ottamatta vuosittainen valvontamaksu, 150 euroa. Tämä vuosittainen maksu perittäisiin aina vuosittain kunnan suorittamien suoriteperusteisten tarkastusmaksujen lisäksi. Eli vaikka tarkastuskäyntejä ei olisi lainkaan, tulisi minimissään suorittaa 150 euron perusmaksu ja mikäli tarkastuksia tehtäisiin, tulisi perusmaksun maksamisesta huolimatta maksaa kunnallisen taksan mukainen tarkastuksen suoriteperusteinen maksu.

Valvontamaksujen kasvu tulee vaikuttamaan kaupan alan erityyppisiin toimijoihin. Usean toimijan kohdalla puhutaan valvontamaksujen kaksinkertaistumisesta. Katsomme, että tuota kiinteäksi aiottua valvontamaksua tulee voida alentaa sen perusteella, miten toimija on suoriutunut vaarojen hallinnassa ja toimintansa järjestämisessä. Tällöin tulee ottaa huomioon mm. panostukset omavalvontaan, elintarviketurvallisuuden varmistusjärjestelmien olemassaolo, kolmannen osapuolen auditointien lopputulokset ja suoriutumisen tason viranomaisvalvonnassa.