Kirjanpitolain 1 luvun 1 §:n muuttaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö | 24.8.2020 | VN/18963/2020

Elinkeinoelämän keskusliitto ry (EK) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikon asiassa ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Ehdotettuja kirjanpitolain muutoksien perusteella ulkomaisten yritysten Suomessa sijaitsevat kiinteät toimipaikat tulisivat rajoitetusti kirjanpitovelvollisiksi ja kiinteää toimipaikkaa hallinnoiva ulkomainen yritys tulisi velvolliseksi rekisteröimään ja julkistamaan tilinpäätöksensä Suomessa samoin kuin mitä säädetään kirjanpitolaissa suomalaisista yrityksistä.

Ehdotetuilla kirjanpitolain muutoksilla on merkitystä niin verotuksen kuin harmaan talouden torjunnan tehostumisessa, kun veroviranomaisella on oikeus saada tarkastettavakseen kiinteän toimipaikan Suomessa sijaitseva kirjanpitoaineisto sekä ulkomailla sijaitsevaan kirjanpitoaineistoon täydellinen tosiaikainen tietokoneyhteys. Tärkeää on myös, että uudistus mahdollistaa rikosoikeudellisen vastuun kohdistamisen kiinteisiin toimipaikkoihin mahdollisissa kirjanpitorikostapauksissa.

Tämän lisäksi kirjanpitolain muutoksien voidaan katsoa lisäävän yritysten välistä tervettä kilpailua ja tasapuolista kohtelua. Katsomme, että ehdotetut muutokset ovat tarpeellisia ja kannatettavia ja ne ovat myös linjassa hallitusohjelman ja harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelman kirjausten kanssa. EK kannattaa ehdotettuja muutoksia.