Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (EK-2014-109)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 § muuttamista. Esitys koskee uusia koulutuskokonaisuuksia ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavasta koulutuksesta. Elinkeinoelämän keskusliitto EK esittää lausuntonaan seuraavaa:

EK pitää tärkeänä koko perusopetuksen päättävän ikäluokan saamista koulutuksen kautta työelämään. Ammatilliseen valmentavaa koulutusta tarvitaan nuorten yksilöllisten koulutuspolkujen tukena erityisesti nuorille, joilla ei ole edellytyksiä siirtyä suoraan perusopetuksesta tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen. Kokemukset ns. ammattistartista ovat osoittaneet, että nykyinen ammatilliseen valmistava koulutus selkeyttää kyseisen kohderyhmän koulutusvalintoja ja vähentää opintojen keskeyttämistä. Ammatilliseen valmentava koulutus on keskeisessä roolissa nuorten oppisopimuskokeiluissa mm. oppisopimukseen valmentavan koulutuksen ja oppisopimuksen ei-työsopimussuhteisen ennakkojakson kokeilujen toteuttamisessa.

Esityksessä uuden koulutuskokonaisuuden kohderyhmiksi on määritelty perusopetuksen päättävien nuorten lisäksi nuoret, jotka eivät ole löytäneet paikkaansa koulutusjärjestelmässä sekä aikuiset, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen siirtymiseksi. Aikuiskohderyhmiksi määritellään maahanmuuttajat, alan vaihtajat ja henkilöt, joiden opiskeluvalmiuksissa on puutteita. Valmentavan koulutuksen kesto on määritelty esityksessä yhdeksi lukuvuodeksi. Esitys liittyy muihin samanaikaisesti valmistelussa oleviin hallituksen esityksiin: oppivelvollisuusiän korottaminen, ammatillisen koulutuksen rahoituksen uudistaminen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoaminen.

EK toteaa, että uuden koulutuskokonaisuuden kohderyhmä ja asema koulutusjärjestelmässä on epäselvä ja rahoituksen toteutusmalli on ratkaisematta. Kokonaistarkastelu käynnissä olevien uudistusten yhteensovittamisesta puuttuu ja lausunnolla olevan esityksen kustannus- ja muiden vaikutusten arviointi on puutteellista. Esitys on ristiriidassa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa koskevien linjausten kanssa.

Lausunnon keskeinen sisältö

Hallituksen esityksen jatkovalmistelussa EK pyytää kiinnittämään erityistä huomiota seuraaviin asioihin
• Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen kohderyhmä ja asema koulutusjärjestelmässä tulee määritellä tarkemmin. Kohderyhmien määrittelyä tulee täsmentää erityisesti muiden kuin perusopetuksen juuri päättäneiden ja erityisopiskelijoiden osalta.
• Maahanmuuttajakohderyhmän osalta on määriteltävä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteiden mukainen koulutuksen kohderyhmä ja opiskelijavalinnan kriteerit. OKM:n ja TEM:n kesken on ratkaistava työnjako ja resurssien kokonaistarkastelu 1) maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen 2) aikuisten perusopetuksen ja 3) ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen kesken. Ammatillisen koulutuksen rahoituksella ei tule hoitaa maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukselle ja aikuisten perusopetukselle kuuluvia koulutustehtäviä.
• Ammatilliseen koulutukseen kohdistuu hallituksen rakennepoliittisen ohjelman linjauksilla säästöjä, joilla on merkittäviä vaikutuksia ammatillisen koulutuksen resursseihin ja työelämävastaavuuteen, mm. ammatillisten erikoisoppilaitosten rahoituksesta luopuminen. Ammatillisen koulutuksen rahoitukselle ei tule rakentaa välivuosikoulutusta perusopetuksen päättäville tai muille vailla tutkintoa oleville.
• Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen tulee olla kiinteästi osa ammatillista koulutusta (järjestämislupa, rahoitus) siten, että koulutuksen järjestäjällä on selkeät kannusteet siirtää opiskelija joustavasti ja heti kun se on mahdollista, tutkintoon johtavaan koulutukseen.
• Koulutuksen keston määrittelyä on tarkennettava siten, että koulutus kestää yksilöllisen ajan, kuitenkin enintään yhden lukuvuoden.
• Koulutuksen järjestäjillä tulee olla mahdollisuus profiilinsa ja koulutustehtävänsä mukaisesti keskittyä vain joihinkin valmentavan koulutuksen kohderyhmiin (esim. erityisopiskelijat, maahanmuuttajat).
• Esityksen kustannusvaikutukset tulee arvioida ensi tilassa. Uuden koulutuskokonaisuuden erillisrahoitus tai rahoitustaso ja -malli osana valmistelussa olevan uuden ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin kokonaisuutta on ratkaistava ennen hallituksen esityksen antamista.
• Nyt käytössä oleva ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus on hyvä ja toimiva koulutusmalli perusopetuksen päättäville nuorille, eikä tältä osin ole tarvetta muutoksille.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Työmarkkinat

Lasse Laatunen
Johtaja