Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Ulkoministeriö | 12.2.2021 | UM010:00/2020

Ulkoministeriö on valmistellut luonnoksen hallituksen esitykseksi ulko-maalaislain muuttamisesta ja kansallisen viisumin käyttöönotosta nopeuttamaan erityisasiantuntijoiden ja start up -yrittäjien sekä heidän perheenjäsentensä maahantuloa.

Esityksellä luotaisiin järjestely, jossa hakija saisi kansallisen viisumin oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä. Hänen tarvitsisi myönteisen oleskelulupapäätöksen jälkeen enää odottaa oleskelulupakorttia, vaan hän voisi matkustaa Suomeen heti saatuaan siitä tiedon. Tämän arvioidaan nopeuttavan maahanpääsyä noin viikon.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK lähtökohtaisesti kannattaa esityksiä, joilla helpotetaan oleskeluluvan hakemista, kevennetään hallinnollisia menettelyjä ja nopeutetaan maahantuloa työhön tai opintoihin. Tässä esityksessä ei kuitenkaan ole valittu vaihtoehtoisista malleista vaikuttavinta, vaan tyydytty varsin vähäiseen tavoitetasoon.

Suomalaisten korkeakoulujen opiskelijavalinnat varmistuvat kesällä. Tulosten julkaisun jälkeen Maahanmuuttovirasto ruuhkautuu opiskelijoiden oleskelulupahakemuksista. Suomen houkuttelevuus opiskelupaikkana ei saa vaarantua sen vuoksi, että oleskelulupien myöntäminen ennen opintojen alkamista vaarantuu. Siksi pidämme tärkeänä että myös opiskelijoiden maahantuloa nopeutetaan kansallisella viisumilla.

EK on esittänyt kansallisen viisumin käyttöönottoa syksyllä 2019 silloisessa maahanmuuttoa ja kotoutumista pohtineessa työllisyyden alatyöryhmässä. EK:n esitys vastaa lähinnä HE-luonnoksen kohdassa 5.1.2. esiteltyä vaihtoehtoa. Pidämme sitä edelleen parhaana esillä olevista toteutusvaihtoehdoista.

Siinä erityisasiantuntijat sekä eräät muut ryhmät voisivat tehdä oleskelu-lupahakemuksen sähköisesti lähtömaassaan ja saada maahantuloa ja työntekoa varten kansallisen D-viisumin. Se nopeuttaisi työnteon aloittamismahdollisuutta huomattavasti. Varsinaisen oleskeluluvan myöntämisen edellytykset Maahanmuuttovirasto tutkisi normaalisti.

Tarkoitus ei ole, että edustusto tutkisi oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiä, vaan Maahanmuuttovirasto ratkaisisi henkilön oikeuden pysyväisluontoiseen oleskeluun kuten nykyisin.

EK:n esittämä malli ei laajentaisi Suomeen tai Schengen-alueelle saapumiseen oikeutettujen piiriä. Ne erityisasiantuntijat, joille D-lupa EK:n mallissa voidaan myöntää, voivat nykyisin matkustaa Suomeen samoihin tehtäviin myönnetyllä viisumilla tai viisumivapaasti lähtömaan mukaan oletuksella, että työ kestää enintään kolme kuukautta.

Luonnoksessa on esitetty huoli siitä, että hakija on aikeissa tulla tai jäädä Suomeen perusteetta viisumikauden päätyttyä, vaikka hänelle ei myönnettäisi oleskelulupaa. Asiantuntijoiden osalta tämä uhka on ollut olemassa ainakin nykyisen ulkomaalaislain voimassaolon ajan yli 15 vuotta. Asiantuntijatyöhön kutsuttuina tai sopimuksen nojalla saapuneet ovat voineet ja voivat edelleen jättää poistumatta oleskeluoikeudensa päätyttyä. Näin ei kuitenkaan tapahdu. Nykyisen tasoinen ennakkovalvonta on ollut riittävä suojelemaan maahanmuuttojärjestelmää väärinkäytöksiltä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on esitellyt varsin monipuolisen suunnitelmansa oleskelulupahakemusten käsittelyn nopeuttamisesta. EK tukee suunnitelman toteuttamista, mutta ei pidä sitä yksistään riittävänä. Laajat uudistukset ovat aina alttiita yllättäville viivästyksille sekä niiden valmistelussa että toimeenpanon käynnistämisessä. Siksi pidämme tärkeänä, että kansallinen viisumi otetaan käyttöön sen laajassa käyttötarkoituksessa.

Lausuntopalvelu.fi