Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö | 24.5.2021 | VN/27380/2020

Hallitus esittää, että merenkulun väylämaksun puolitusta jatketaan vuosina 2022–2023. Elinkeinoelämän keskusliitto EK kannattaa esitystä. On hyvä, että ulkomaankauppaa käyvät yritykset ja varustamot voivat ennakoida tulevaa kustannusrasitetta muutaman vuoden nykyistä pidemmälle.

Elinkeinoelämän pitää ensisijaisena ja pysyvänä toimena meriliikenteen väylämaksun poistamista kokonaan. Väylämaksun poistamisella olisi pidemmällä aikavälillä positiivisia vaikutuksia ulkomaankaupan kilpailukykyyn, meriliikenteen tehokkuuteen ja ilmastopäästöjen vähentämiseen, kiertotalouden toteutumiseen (teollisuuden matala-arvoisten sivutuotteiden kuljetus edelleen käytettäväksi) sekä transitoliikenteeseen.