Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yrityspalveluiden asiakastietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

24.11.2016

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa laista, joka korvaisi nykyisen yrityspalveluiden asiakastietojärjestelmästä annetun lain. Uudella lailla säädetään työ- ja elinkeinoministeriön yrityspalveluiden asiakastietojärjestelmästä, siihen kuuluvasta yrityspalveluiden asiakasvarannosta sekä asiakastietojen ja henkilötietojen käsittelystä yrityspalveluiden asiakastietojärjestelmästä. Lisäksi ehdotetaan muutoksia valtion erityisrahoitusyhtiöistä annettuun lakiin sekä Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annettuun lakiin.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausunnossaan seuraavaa:

Yrityspalveluissa ei saa syntyä katkoksia

EK kannattaa lakiesitystä. Ehdotettu laki tukee pääministeri Sipilän hallituksen strategisen hallitusohjelman tavoitetta julkisen hallinnon sitoutumisesta kysyä samaa tietoa yritykseltä vain kertaalleen. Sähköinen asiointi on saatava toimimaan siten, että kerran yhdelle viranomaiselle toimitettu tieto riittää. Myös yrityspalveluissa julkisen hallinnon menettelyjä on karsittava, nopeutettava ja yhdenmukaistettava.

Yhteiskäytön kautta tavoitellaan yritysten asiointiprosessien nopeutumista, sujuvoitumista sekä hakemusten nopeampaa käsittelyä. EK haluaa kiinnittää huomiota siihen, ettei myöskään uuden järjestelmän käyttöönotossa saa syntyä katkoksia. Jo nyt yritykset ovat saattaneet joutua odottamaan esimerkiksi ELY-keskuksen päätöksiä kohtuuttomia aikoja aiempien tietojärjestelmien muutoksien vuoksi.

Digitalisaation mahdollisuudet käyttöön

Uudistetun asiakastietojärjestelmän tulee kytkeytyä osaksi kansallista palveluarkkitehtuuria ja palveluväylää. Kansallisen palveluväylän tukipalveluiden käyttöä koskevan lain mukaisesti asiakastietojärjestelmän tulisi käyttää laissa määriteltyjä tukipalveluita, esimerkiksi tunnistautumisen, viestinvälityksen tai asiointivaltuuspalvelun osalta. On myös syytä harkita yhden kontaktin periaatteen mukaisesti, että voidaanko tukien hakemisessa hyödyntää kansallista palveluväylää, ts. yrityssuomi.fi -portaalia palvelun tuottamiseen.

Lisäksi EK huomauttaa, ehdotuksessa jää epäselväksi, mihin esitetyt investointikustannukset aiotaan käyttää palvelun rakentamisessa ja ylläpidossa.

Salassapidettävyyden ja luottamuksellisuuden periaatteet oltava selvät

Ehdotetun uuden teknisen toteutustavan mukaisesti asiakastietoja ei enää välitettäisi kyselyjärjestelmän kautta yksittäisten kyselyjen perusteella, vaan asiakastietoja talletetaan yhteiseen asiakastietovarantoon, jossa ne olisivat yhteisen asiakastiedon käyttäjien saatavilla teknisen käyttöyhteyden avulla. EK korostaa, että uusi tekninen ratkaisu ei saa johtaa tiedon käytön aiheettomaan käyttöön ja esityksen valmistelussa huomioidaan EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät lainmukaisuuden, kohtuullisuuden ja läpinäkyvyyden, käyttötarkoitussidonnaisuuden, tietojen minimoinnin, täsmällisyyden ja säilytyksen rajoittamisen vaatimukset.

Samoin myös yritystietojen katsomisessa ja tarkastamisessa tulee periaatteet olla selvät ja luottamusta herättävät. Yritystietojen ja etenkin yrityssalaisuuksiin liittyvien tietojen katsominen järjestelmästä tulee olla mahdollista vain erikseen määriteltyjen tahojen toimesta ja vain yritysten tiedossa olevaan joko lakisääteiseen tai erikseen ilmoitettuun käyttötarkoitukseen nähden välttämättömissä tapauksissa. Lisäksi yritysten tulee voida vaikuttaa itsestään tehtyjen merkintöjen oikaisuun tai poistamiseen. Yrityksiä koskevien tietojen katsomisesta tulee jäädä myös merkintä järjestelmään ja yrityksille tulee taata oikeus saada tietää heidän tietojensa käsittelystä, muun muassa mahdollisten tietovuotojen myöhempää selvittämistä varten.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Yrittäjyys ja elinkeinopolitiikka

Jouni Hakala
PK-johtaja