Lausunto hallituksen esityksestä tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä

14.09.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa koskien esitystä tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä, jossa jaoteltaisiin kansalliseen koulutus- ja tutkintojärjestelmään kuuluvat tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet niiden edellyttämän osaamisen perusteella viitekehyksen kahdeksalle vaativuustasolle. Tavoitteena on mm. lisätä tutkintojen vertailtavuutta eri maiden välillä, helpottaa opiskelijoiden ja työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta sekä tukea suomalaista koulutusvientiä. EK pitää esityksen keskeisiä ehdotuksia ja tavoitteita kannatettavina.

Tutkintojen ja osaamisen viitekehyksen rooli on järjestelmää kuvaileva. Myös jatkossa työelämän osaamistarpeiden tulee ohjata tutkintojen kehittämistä ja uudistamista, eikä viitekehyksen toimeenpano saa muuttaa tai jäykistää tätä lähtökohtaa. Viitekehystä on myös kyettävä päivittämään ja kehittämään joustavasti työelämässä tapahtuvien muutosten perusteella. EK pitää tärkeänä, että samanaikaisesti viitekehyksen käyttöönoton kanssa kehitetään tutkintojen ja osaamisen laadunvarmistuksen menettelyjä.

On hyvä, että ehdotuksessa on kiinnitetty huomiota koulutustoimikuntien (tulevan osaamisen ennakointifoorumin) jäsenten perehdytystarpeeseen. EK muistuttaa, että myös työnantajat tarvitsevat perehdytystä voidakseen hyödyntää viitekehystä rekrytoinnin tukena. Käsitteistöä on pyrittävä uudistamaan lähemmäs työelämän arkea.

Viitekehyksen jatkokehitys käynnistettävä pikaisesti

EK kiirehtii tutkintojen ja osaamisen viitekehyksen jatkokehitystyön käynnistämistä mahdollisimman nopealla aikataululla. Suomeen on kehittymässä oppimisratkaisuista uusia työpaikkoja ja vientiä luova liiketoimintaklusteri. Kehitystä tulee vauhdittaa sääntelyllä, joka tukee public-private-kumppanuuksia sekä uusia digitaalisen oppimisen tapoja.

Viitekehystä on laajennettava voimakkaammin osaamisen viitekehyksen suuntaan niin, että siihen voidaan sijoittaa myös virallisen tutkintojärjestelmän ulkopuolella olevia osaamiskokonaisuuksia. Näiden lisäämisessä viitekehykseen tulee toimia johdonmukaisilla ja läpinäkyvillä periaatteilla.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Osaaminen ja kasvu
Riikka Heikinheimo
Johtaja