Lausunto kansallisesta CBRNE-strategialuonnoksesta

25.09.2017

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Strategialuonnoksessa esitetään keskeisimmät CBRNE-toiminnan kehittämiskohteet sekä toimintasuunnitelma määriteltyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. EK pitää strategialuonnosta valtaosin hyvin valmisteltuna. EK korostaa, että CBRNE-työssä kansallista kyvykkyyttä voidaan kehittää tehokkaimmin yritysten ja viranomaisten yhteistyöllä.

EK haluaa kiinnittää huomiota, että strategiatyö painottuu viranomaistoimintaan elinkeinoelämän roolin jäädessä varsin vähäiseksi huolimatta yritysten suuresta roolista erilaisten uhkien hahmottamisessa, ennaltaehkäisyssä ja torjunnassa. Strategian kannalta keskeisillä elinkeinoelämän toimialoilla CBRNE-toiminta on usein vakiintunut ja kiinteä osa yritysturvallisuuden kokonaisuutta sekä toiminnan vastuullisuutta ja jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi monissa yrityksissä on alan erityisosaamista, jolla on merkittävä rooli myös käytännön torjuntatyön tasolla. EK katsoo, että yritysten roolia ja merkitystä tulisi strategiassa vielä tarkentaa.

EK pitää tärkeänä, että uhkia lähestytään riskiperusteisesti, jotta toiminta voidaan suunnata tehokkaasti tarpeetonta taakkaa yrityksille aiheuttamatta. Ainoastaan viranomaisten riskiperusteisella valvontatoiminnalla ei kyvykkyyksiä voida kehittää parhaalla mahdollisella tavalla. Riskiperusteista toimintaa voidaan parantaa parhai-ten eri toimijoiden yhteistyötä tehostamalla. Tämä tarkoittaa, että ennalta ehkäisyn mahdollistamiseksi on hyvin tärkeää muodostaa yhteinen tilannekuva viran-omaisten ja elinkeinoelämän toimijoiden välillä. Samoin yrityksillä tulee olla riittävät lainsäädännölliset mahdollisuudet CBRNE-uhkiin liittyvien riskitilanteiden omaehtoiseen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan. Esimerkiksi CBRNE-riskejä sisältäviin tehtäviin rekrytoitavien henkilöiden taustan selvittämisen tulisi olla yrityksille sujuvaa, jotta mahdollisten riskihenkilöiden aiheuttamaa uhkaa voidaan pienentää tehokkaasti.

EK katsoo, että esitetyn CBRNE-koordinaatioryhmän perustaminen on perusteltua, jotta määritellyt tavoitteet voidaan saavuttaa ja yhteistyölle saadaan jatkuvuutta myös tulevaisuudessa.