Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristönsuojelusta ja ympäristöministeriön asetukseksi pienestä yrityksestä

Elinkeinoelämän kannalta yksi tärkeimmistä tavoitteista tällä hallitus-kaudella toteutettavassa ympäristönsuojelulain kokonaisuudistuksessa on ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen ja nopeuttaminen.

Eduskunnan käsiteltävänä oleva hallituksen esitys sisältää yksittäisiä ehdotuksia, jotka tähtäävät sujuvoittamiseen, mutta valtaosaltaan toimet ovat jääneet käynnissä olevaan YSL II-vaiheeseen. EK painottaa, että uudistuksen II vaiheessa on varauduttava sekä laki- että asetustasoisiin muutoksiin niiltä osin, kuin vaikuttavuutta luova ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen sitä vaatii.

Uutta lainsäädäntöä voivat vaatia mm. eri viranomaisten toimivallan ylittävän (ennakko)neuvottelun tehokas ja yhdenmukainen käyttöönotto ja soveltaminen, lupien tarkistamisen ja toiminnan ei-olennaisten muutosten käsittely, luvan kohtuullisen käsittelyajan turvaaminen sekä selvitysvelvoitekäytännöt. Lisäksi lainsäädännön tukea voivat vaatia uudistukset, joilla lupakäsittelyn eri vaiheiden yhdenmukaisuus ja esim. täsmentäminen olennaiseen voisivat huomattavasti vähentää luvituksen ongelmakohtia (kuten yhtenäisten parametrien/rungon luominen selvitysvelvoitteille, lupamääräyksille, lupapäätökselle, tarkkailuohjelmalle jne.)

Pykäläkohtaisia kommentteja

Luonnoksen 22 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi käsittelyajasta, joka koskisi direktiviilaitoksen luvantarkistamista uusien BAT-päätelmien valmistuttua. Asia tulisi ratkaista mahdollisimman pian ja viimeistään 10 kuukauden kuluttua sen vireille tulosta. EK kannattaa sitä, että asetuksessa säädetään käsittelyajasta. Sen sijaan ratkaisu, jossa teollisuuspäästödirektiivin 4 vuoden määräaika säädettäisiin ns. lopullisena luvankäsittelyaikana, ei vaikuta onnistuneelta. Näin pitkää luvankäsittelyaikaa ei voida missään tilanteissa pitää kohtuullisena eikä lainsäädäntöratkaisu myöskään anna uskottavaa kuvaa nopeutus- ja sujuvoittamispyrkimyksestä.

EK ehdottaa, että asetukseen lisätään 22 §:ää vastaava säännös kaikkia lupa-asioita koskien. Asiat voitaisiin nykyisen tulosohjauksen tapaan jakaa uusien lupien käsittelyyn ja lupien tarkistamiseen. Määräajat tulisi viedä myös sähköiseen asiointijärjestelmään, jossa kokonaiskäsittelyaika tulisi vielä jyvittää lupakäsittelyn eri vaiheisiin. Jotta määräaikoja (kuten nykyisiä tulostavoiteaikoja) voitaisiin AVI:ssa noudattaa, on välttämättä tehtävä samalla muutoksia sekä luvan tarkistamiskäytäntöihin että lupavelvollisten määrään.

Nykyisen ympäristönsuojeluasetuksen 17 §:ssä säädetään, että lupahakemus on käsiteltävä joutuisasti ja lupaviranomaisen on hakemusta käsitellessään huolehdittava tarvittavasta yhteydenpidosta niihin viranomaisiin, jotka samanaikaisesti käsittelevät toiminnan muita lupa-asioita ja suunnitelmia. Säännös ei ole päällekkäinen hallintolain vastaavien säännösten kanssa, vaan niitä ympäristölupa-asioissa täydentävä. Vastaavaa säännöstä ei luonnokseen sisälly. Säännös tulisi säilyttää käsittelyajan kohtuullisuutta ja ennakkoneuvottelua turvaavana säännöksenä ja samalla varautua kehittämään sitä vaiheen II edetessä.

Nykyisen ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaan ympäristöluvan tarkistaminen käsitellään soveltuvin osin kuten lupahakemus. Säännöksestä ja ohjauksesta huolimatta lupien tarkistaminen ei pääsääntöisesti ole kevyempää, kuin uuden luvan käsittely. Tästä syystä vaikuttaa selvältä, että luvan tarkistamista koskevista keskeisistä menettelyseikoista on säädettävä nykyistä täsmällisemmin. Vastaavasti ei-olennaisen muutoksen käsittelystä tulisi olla selkeät säännökset (vaikuttaa mm. asetuksen 8 ja 9 §:ään).

Enimmäiskapasiteettia koskeva määräys

Kuten eräät elinkeinoelämän toimialaliitot, EK ei kannata luonnoksen 14 §:n uuden 1 momentin 8 kohdan mukaista toiminnan enimmäiskapasiteettia koskevaa määräystä. Luvat on suhteutettava ympäristökuormitukseen ja vaikutuksiin, eivätkä ne ole suorassa suhteessa kapasiteettiin/tuotantomäärään. Käytäntö, jossa kapasiteetti toimii vain päätöksen taustatietona, on ollut toimiva. Kohta tulisi poistaa asetuksesta.

Kunnioittvasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Infra ja ympäristö

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala