Lausunto perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö | 3.5.2021 | VN/489/2021

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisen koulutuksen annetun lain ja lukiolain muuttamisesta. Esityksessä täsmennetään opetuksesta epäämistä koskevaa sääntelyä ja lisätään säännös lapsen edusta opetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä. Lisäksi lakiin ammatillisesta koulutuksesta ja lukiolakiin ehdotetaan säädettäväksi opettajan tai rehtorin velvollisuudesta ilmoittaa kiusaamisesta huoltajalle.

EK pitää tärkeänä, että koulut ja myös muut lasten ja nuorten oppimisympäristöt ovat syrjimättömiä ja turvallisia. EK pitää hallituksen esityksen tavoitteita kannatettavina ja esitettyjä muutoksia pääsääntöisesti hyvinä.

EK suhtautuu varauksellisesti esitettyyn rehtorin toimivallan rajaamiseen ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 93 § ja lukiolain 42 § mukaisesti. Toisen asteen koulutuksessa voi tulla tilanteita, joissa turvallisen oppimisympäristön takaamiseksi päätös määräaikaisesta erottamisesta tulisi tehdä nopeasti. EK esittää harkittavaksi sääntelyn tarkastelua siten, että rehtori voisi edelleen tehdä päätöksen oppivelvollisen määräaikaisesta erottamisesta, mutta määräaikaisen erottamisen kestoa lyhennettäisiin nykyisestä kolmesta kuukaudesta. Erottamisen kesto tulisi säätää siten, että monijäseninen toimielin ehtisi käsitellä asian sinä aikana, ja päättää tarvittaessa pidemmästä erottamisesta.

Esitetty mahdollisuus opiskelijalle keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa opetuksen epäämisen aikana ja opetukseen palattaessa on sinänsä kannatettava. Luontevampi paikka sääntelylle olisi kuitenkin oppilas- ja opiskeluhuoltolaki, sillä vastuu opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämisestä on oppilaitoksen sijaintikunnalla, eikä koulutuksen järjestäjällä.

Lausuntopalvelu