Lausunto pohjavesien suojeluun liittyvän sääntelyn kehittämistä valmistelevan ympäristöministeriön asettaman työryhmän raportista (EK-2013-58)

22.02.2013

Ympäristöministeriön asettama työryhmä esittää pohjavesien rajaamista ja niiden luokittelemista säädettäväksi nykyistä tarkemmin vesienhoitolaissa. Esityksillä tarkennetaan rajauksissa ja luokitteluissa käytettäviä menettelyjä, jotka koskevat parempaa tiedottamista ja osallistamista. Elinkeinoelämän näkökulmasta esitykset ovat tervetulleita. Ne vahvistavat tietämystä pohjavesistä ja toimintamahdollisuuksista pohjavesialueilla.

Raportti korostaa suojelusuunnitelmien merkitystä. Esitysten mukaan niiden sisältövaatimuksia yhtenäistetään ja laatimismenettelyä tarkennetaan, mikä yhtenäistää koko maan käytäntöjä. Suojelusuunnitelmia tehtäisiin tarve- ja riskiperusteisesti. Elinkeinoelämälle suojelusuunnitelmien laadinta ja menettelyyn osallistuminen parantavat toimintaympäristön ennakoitavuutta, vaikkei suojelusuunnitelmilla ja pohjavesirajauksilla olekaan oikeudellista sitovuutta.

Työryhmän linjaus kehittää nykymallia raskaan hallintopäätöksiin perustuvan mallin sijaan on kannatettava. Toiminnanharjoittajien näkö-kulmasta on tärkeää, että pohjavesialuerajauksia voidaan tarkistaa joustavasti uusimman tiedon perusteella ja kohtuullisen valmisteluajan kuluessa. Tätä koskeva esitys on kirjattu raporttiin pykälään 3 ”Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on käynnistettävä kartoitusta ja luokitusta koskevien tietojen päivitys, kun se saa pohjavesialueen rajoihin tai luokkaan olennaisesti vaikuttavaa uutta tietoa kartoituksen tai luokituksen perusteista.”

Toiminnan harjoittajien näkökulmasta suurimmat ongelmat liittyvät puutteelliseen tietoon ja tutkimukseen todellisista pohjavesiolosuhteista. Pohjavesiselvityksiä tulisikin pystyä tekemään alueilla, joissa elin-keinotoiminnan intressit kohtaavat suojelutarpeet. Toiseksi hallinnon osaamisen tasoa tulisi pyrkiä nostamaan uusista riskienhallinnan menetelmistä. Monilla pohjavesialueilla asianmukainen riskienhallinta ei muodosta estettä toimintojen sijoittumiselle.

Pohjavesiluokkien muutoksiin liittyy kaksi huolta. Raportissa ei ole määritelty, kuinka laajoja uudet 1 ja 2 -luokkiin kuulumattomat ekosysteemien kannalta tärkeät pohjavesialueet (uusi E-luokka) olisivat ja mitkä ovat niiden tarkemmat rajausperusteet suhteessa yhteiskunnan muihin toimintoihin. Läpinäkyvyyden vuoksi niiden määrittelylle tulee olla tarkat kriteerit, eikä vain yksittäisen viranomaisen päätös. Jatkotoimissa esitetty indikaattorityö luo pohjan ko. alueiden yksilöinnille. Toiseksi III-pohjavesiluokan luokan muuttumisesta I/II-luokaksi voi seurata vaikutuksia olemassa oleville toiminnoille mm. ympäristölupien uudistamisen yhteydessä tai metsäsertifioinnin vaatimille rajauksille ojituksessa. Näihin erityiskysymyksiin tulisi aluehallinnossa kiinnittää erityistä huomiota, ettei mahdollisesta luokan muutoksesta synny yllättäviä ennakoimattomia tilanteita.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Infra ja ympäristö

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala