Lausunto tietojärjestelmiin kohdistuvia hyökkäyksiä koskevan EU:n direktiivin (2013/40/EU) kansallisista täytäntöönpanotoimista (EK-2014-88)

30.06.2014

Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa virkatyönä valmistellusta ym. asiaa koskevasta työryhmämietinnöstä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK esittää lausuntonaan seuraavaa.

Mietinnössä ehdotetaan tehtäväksi tietoverkkorikosdirektiivin edellyttämät muutokset rikoslakiin. Tältä osin meillä ei ole mietintöön huomautettavaa. On tärkeää, että tietoverkkorikoksiin reagoidaan saattamalla suomalainen rikoslaki lähemmäs ilmiön vakavuuden vaatimaa tasoa.

Mietintöön sisältyy myös ehdotus identiteettivarkauden kriminalisoinnista. EK pitää tätä erittäin tärkeänä, ja kiittää OM:n työryhmää tämän ilmeisen aukon paikkaamisesta rikoslaissa.

Identiteettivarkauden osalta mietintöön liittyy kuitenkin selkeä käytännön ongelma, jonka sisäministeriön edustaja on kuvannut eriävässä mielipiteessään. Telepakkokeinojen käyttöala ei ulottuisi identiteettivarkauteen, joka olisi mietinnön mukaan sakkouhkainen teko . Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että esitutkintaviranomaisella ei olisi mahdollisuuksia selvittää tekijän henkilöä tietoverkoissa tapahtuvien identiteettivarkausrikosten yhteydessä. Tämä puolestaan johtaisi siihen, ettei poliisi voisi käytännössä tutkia ja selvittää asiaa, ja kriminalisointi jäisi tältä osin hyödyttömäksi.

Esitämme SM:n edustajan tavoin, että identiteettivarkaus lisätään pakkokeinolain 10 luvun 6 §:n 2 momenttiin uudeksi televalvonnan perusterikokseksi, jotta näiden rikosten tutkinta ylipäätään tulee mahdolliseksi.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Työmarkkinat

Lasse Laatunen
Johtaja