Lausunto Tilintarkastustyöryhmän muistiosta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n (EK) lausuntoa otsikon asiassa. EK kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Yleistä

Muistiossa käsitellyt asiat – hallinnon tarkastuksen sekä tilintarkastuksen rajoja koskevan sääntelyn nykytila ja kehittämistarpeet – ovat tärkeitä ja huomionarvoisia asioita niin eri velvoitteiden selkeyttämisen kuin hallinnollisen taakan ja kustannusten vähentämisen kannalta.

Hallinnon tarkastusta koskevat ehdotukset

Katsomme, että hallinnon tarkastusta koskevan oikeustilan selkeyttäminen on kannatettava tavoite. Hallinnon tarkastuksen kehittämiseen ehdotetuista toimenpidevaihtoehdoista kannatamme esitettyä vaihtoehtoa 1, jonka mukaisesti hallinnon tarkastusta pyritään selkeyttämään ohjeistuksen avulla, lainsäädäntöä muuttamatta.

Muistiossa olisi ollut asianmukaista käsitellä hieman yksityiskohtaisemmin ohjeistuksen sisältöä ja tilintarkastusvalvonnan mahdollista toimintaa ohjeistuksen laatijana. Nyt muistiossa vain mainitaan ohjeet, mutta ei avata asiaa sen enempää. Toivomme, että mikäli esitetty vaihtoehto 1 tulee valituksi, toimenpiteet ohjeiden aikaansaamiseksi ovat konkreettisia ja täsmällisiä ja todellinen vastuutaho näiden ohjeiden laatimiseksi kyetään määräämään pikaisesti. Ohjeita valmistelevan tai laativan tahon tulee kuulla työn kuluessa myös riittävästi tilintarkas-tuksen kohteena olevien yhtiöiden näkemyksiä aiheesta.

Tilintarkastusta koskevat rajat

Jäsenkuntamme piirissä ei ole rajojen noston osalta yhtenäistä näkemystä. Tämän vuoksi EK ei ota ehdotukseen kantaa.