Lausunto vuoden 2010 HNS-yleissopimuksesta

Hallituksen esitysluonnos vuoden 1996 kansainväliseen yleissopimukseen vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä muuttamisesta tehdyn vuoden 2010 pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on valmistellut kansalliset säädökset HNS-yleissopimuksen hyväksymiseksi. HNS-yleissopimuksella määrätään vastuusta meritse kuljetettavan vaarallisen ja haitallisen aineen aiheuttamasta vahingosta. Aluksen omistaja on ensisijaisessa ankarassa vastuussa. Vastuuta täydentää sopimuksella perustettava kansainvälinen korvausrahasto, joka rahoitetaan sopimusvaltioissa vaarallisia ja haitallisia aineita vastaanottavien toimijoiden maksuilla.

Suomessa on rajallinen määrä yrityksiä, joita HNS-yleissopimus ja rahastomaksut koskevat. LVM on informoinut ja kuullut elinkeinoelämää ja yrityksiä kiitettävästi säädösten valmisteluvaiheessa. Sopimuksen tarpeellisuudesta, sisällöstä ja soveltamisesta on saatu hyvät tiedot.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää sopimukseen liittymistä kannatettavana mertensuojelullisena toimena, samoin kuin ne jäsenyritykset ja -liitot, jotka ovat ottaneet kantaa esitykseen.

Elinkeinoelämä painottaa erityisesti sitä, että Suomi liittyy sopimukseen vasta siinä vaiheessa, kun merkittävimmät eurooppalaiset kemikaalien käyttäjämaat ovat mukana rahastossa. Esityksen mukaan Suomi ottaa huomioon kilpailun kannalta merkityksellisten valtioiden sopimukseen liittymisajankohdan. Muiden lausuntopyynnössä olleiden kysymysten osalta EK viittaa yritysten ja liittojen näkemyksiin.