Muistio kaupparekisterin kehittämisestä

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n (EK) lausuntoa otsikon asiassa. EK kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Työryhmän ehdotukset ovat kannatettavia ja oikeansuuntaisia. Erityisesti sähköisten palveluiden lisääminen, erilaisten rekisteröintiprosessien keventäminen ja yhden luukun periaate viranomaisasioinnissa ovat laajemmassakin kuvassa EK:n ajamia tavoitteita.

Suurin osa näistä tavoitteista on kirjattu myös hallitusohjelmaan ja nyt niitä edistetään konkreettisesti kaupparekisterityöryhmän ehdotuksissa. Työryhmän ehdotukset tehostavat kaupparekisterin toimintaa ja vähentävät toteutuessaan rekisteröimisestä aiheutuvia kustannuksia.

EK oli mukana muistion laatineessa työryhmässä ja kannattaa työryhmän ehdotuksia kaupparekisterin toiminnan kehittämiseksi jatkossa. Käymme lyhyesti seuraavassa läpi muutamia keskeisimpiä työryhmän ehdottamia kehitysehdotuksia.

Rekisteröintimenettelyjen keventäminen ja automatisointi

Rekisteröintimenettelyjen keventäminen ja automatisointi ovat työryhmän ehdotuksen mukaisesti järkevää ainoastaan tiettyjen yksinkertaisten ns. massailmoitusten osalta. On tärkeää, että automatisointia tai kevennettyä menettelyä ei ehdoteta kuitenkaan laajennettavaksi monimutkaisempiin rekisteröintiasioihin, vaan että niiden osalta viranomaiskäsittely ja tarkastukset säilyvät edelleen osana rekisteröintiprosessia.

Monimutkaisempien rekisteröintiasioiden osalta on lähtökohtaisesti tärkeämpää, että rekisteröintiprosessi menee kerralla oikein ja asianmukaisesti läpi kuin että prosessia saadaan nopeutettua jonkin verran.

Rekisterin luotettavuuden ja tietojen ajantasaisuuden parantaminen

Eräänä kehitysehdotuksena työryhmä ehdottaa myös eri keinoin ta pahtuvaa rekisterin luotettavuuden ja tietojen ajantasaisuuden parantamista. Tavoite on tärkeä ja kaupparekisterissä olevien tietojen ajan tasaisuuden parantamisen lisäksi erityisen tärkeää on lisätä yritykseen ja sen vastuuhenkilöiden tietoa kaupparekisteri-ilmoitusten vireille tulosta ja ilmoituksen käsittelyvaiheesta.

Työryhmän ehdotus ns. hälytyspalvelun laajentamisesta koskemaan kaupparekisteriasiointia yleisesti jatkossa viran puolesta, kunhan se tietyn palveluarkkitehtuurin luomisen jälkeen on mahdollista, onkin hyvä ja konkreettinen ehdotus, jolla lisätään yritysturvallisuutta.

Tietojen käytettävyyden lisääminen

Tietojen käytettävyyden lisääminen rakenteellista muotoa hyödyntä mällä on niin ikään kannatettava tavoite, jonka avulla voidaan tehostaa tietojen jatkokäyttöä ja muun muassa tilinpäätöstietojen hyödyntämistä.

Työryhmän ehdotus kaupparekisterin toiminnan rahoittamiseksi

Työryhmän ehdotus kaupparekisterin rahoituksen hoitamisesta vuosimaksun avulla on ryhdikäs, kannatettava ja oikeasuuntainen. Vuosimaksun käyttöönotto kannustaisi tekemään ilmoituksia nykyistä käsittelymaksuihin perustuvaa rekisteröintiä tehokkaammin. Myös ilmoitusten automatisointi jatkossa mahdollistaisi osaltaan vuosimaksun käyttämisen.

Jatkossa tulee tosin selvittää, miten vuosimaksun suuruus voitaisiin suhteuttaa mahdollisimman asianmukaisesti vastaamaan yrityksen kokoa ja / tai -muotoa. Olisikin toivottavaa, että eri lausunnonantajat toisivat lausunnoissaan esiin runsaasti eri näkökohtia kaupparekisterin rahoituksen eri ratkaisuvaihtoehtoihin liittyen.

Lopuksi – muiden lakihankkeiden vaikutukset kaupparekisterilainsäädäntöön

Jatkossa tulee työryhmän toteamuksen mukaisesti ottaa huomioon kaupparekisterilainsäädäntöön mahdollisesti vaikuttavat vireillä tai valmistelussa olevat lainsäädäntöhankkeet, kuten esimerkiksi tietosuoja-asetus sekä osakeyhtiölakiin lähitulevaisuudessa tehtävät muutokset.

Osakeyhtiölakiin kohdistuu muutospaineita moneltakin suunnalta; kansallisen arviomuistion kautta, tuoreen EU:n yhtiöoikeuskonsultaation johdosta tehtävien ehdotusten kautta sekä osakkeenomistajien oikeudet -muutosdirektiivin implementoinnin kautta. Eri aikataulujen mukaan etenevät yhtiöoikeushankkeet saattavat aiheuttaa, että kaupparekisterilaki on eri kokoisten osauudistusten kohteena jatkossa useampaan otteeseen. Tämä ei luonnollisesti ole ihanteellinen tilanne, mutta tule vaisuuden kehityshankkeita ja niiden aikatauluja on toisaalta vaikea ennustaa ja asemoida kehityshankkeita täysin optimaalisesti niiden suhteen.